#2179
Demet Çal
Katılımcı

Modern Dönem Kuramı ( 1950-1970)
Bu kuramın ortaya çıkma sebebi açık öğütler il açık sistem ile düşünülmüştür. Örgütün çevre ile içiçe olduğu birbirini karşılıklı olarak etkilemektedir. Klasik Dönem Kuramı örgütü biçimsel olarak; Neo-klasik Dönem Kuramı örgütü doğal olarak; Modern Dönem Kuramı ise örgütü bir bütün olarak incelemiştir. Kısacası Modern Dönem Kuramı örgütü çevre ile karşılıklı olması şartı ile bir bütün olarak ele almıştır.
Sistem yaklaşımı ve Durumsalık Kuramı olarak ikiye ayrılır. Sistem yaklaşımı ortaya koyan biyolog Bertalanffy’dur. Bertalanffy, bir sistemin diğer sistemi etkilediğini kendi alanında olduğu gibi kanın vücuttaki diğer sistemleri etkilemesi ve etkilemesine benzetilmiş ve genel sistem yaklaşımını ortaya koymuştur. Karl ve Kant bu yaklaşımdan yola çıkarak Sosyal bilime uyarlanmış ve uygulamışlardır.
•Sistem yaklaşımı örgütte; alt-üst etkileşimi ve iç-dış(çevre) etkileşimi vardır.
•Sistemi oluşturanlar; birbiriyle ilişkileri olması, birbiriyle uyumlu olması ve çalışırken bir bütün oluşturmasıdır.
•Sistem yaklaşımının kuram olmaması; genel durumunun olmamasının yani alt sistem, üst sistem, iç çevre, dış çevresinin olması ve girdinin, işleyişin, çıktının ,dengenin ve denetiminin var olması kısacası genel olarak bakıldığında bir bütün halinde çalışmasıdır
•Sistemin çalışma şeması; girdi , süreç ve çıktı şeklindedir.
°Açık sistem; Çevre ile etkileşimi olan sistemdir. Kapalı sistem ise çevre etkileşimi yoktur amacı işini hep ve düzenli yapmaktır.
°Doğal sistem; Amacı, işleyişi ve büyüklüğü insanlar tarafından tasarlanmaz doğa da kendiliğinden var olan sistemdir. Yapay sistem ise doğal sistemin tam tersi insanlar tasarlanan sistemidir.
•Sistemin sınırları; Sistemin nerede başladığını ve nerede bittiğini gösterir. Açık sistem; sınırı geniştir. Yapılan değişikliğe uyum sağlar. Kapalı sistem; sınırı katı olduğu için değişiklik yapılamaz. Örneğin; Sosyal Sistemlerde sınır belirlemek zordur.
Yönetim terosi
• Sistem
Organizasyon Yapısı;
• Bilgi işleyen bir birim
olarak organizasyon
• Açık sistem
• Bilgi akışı
• Kontrol
• Alt sistemler arası ilişkiler
Başlıca süreçler;
• Bilgi/Haber • Bilgi işleme • Karar verme
İlgili Değer Yargıları
• Açıklık • Gestalt(Bütüncülük)