#2180
Sümeyra Yılmaz
Katılımcı

Modern Dönem
Modern Kuramlar-Sistem Yaklaşımı Durumsallık Kuramı
Modern yönetim:Örgüte bütünsel bakış açısındadır.Örgütünde bir çevresi olduğu, çevrede de farklı örgütlerin bulunduğu örgütlerin bu çevrelerle ilişkisi olduğunu .Çevrenin örgütleri etkilediği, değiştirdiği.Örgütünde çevreyi değiştirip değiştirdiğini ortaya koyan dönemdir.ÖRGÜT-ÇEVRE etkileşimi üzerinde durmuştur.
Klasikler;örgütü sadece biçimsel olarak.
Neo-klasikler;doğal olarak incelemiştir.
Modern ise;örgütler ayrışarak değil bir bütün olarak incelenmelidir.
Sistem yaklaşımı:Von Bertalanffy tarafından 1500 li yıllar ve 1800 başı yıllarını kapsamaktadır.İnsan vücudundaki sistemden yola çıkarak anlatmıştır. Yönetim olaylarını başka olaylarla ve dış çevre şartları ile ilişkisini incelemektir. Karl ve Kant bu yaklaşımdan yola çıkarak sosyal bilime uyarlamışlardır.
Sistemi oluşturan 3 ana nokta; parçalar birbirleriyle ilişkili olacak,mutlaka uyumlu olacak,çalışırken bir bütün oluşturacak.
Basit sistem modeli:Girdi,üretim işletmeleri için hammadde. Süreç,girdilerin dönüşüm süreci. Çıktı,işletmenin hayatını devam ettiren ana noktalardır.
Modern kuramın kavramları
1.Açık sistem:Sistem ile sistemin içinde faaliyet gösterdiği çevre.Biyolojik ve toplumsal sistem.
2.Kapalı sistem:Çevresiyle ilişki içerisine girmez. ÖR:Kol saati
3.Doğal-Yapay sistem:Büüyüklüğü,amacı ,yapı ve işleyişi insan tarafından tasarlanmayan sistem.ÖR:Güneş sistemi
4.Çevre:Bir sistemin sınırları dışarısında kalan her yer çevreyi oluşturur.
Çevre sistemi etkilediği için önemlidir.
Sistemin Sınırları
Sınır:Sistemin iç yapısına ilişkin değişkenleri,sistemin çevresine ilişkin faktörlerden ayırır.Sistemin nerede başlayıp bittiğini gösterir.
3 Tip Sistem : Sosyal sistem, sınırları belirsizdir.Kapalı sistem ve Açık sistem .
Sistem yaklaşımının başlıca süreçler ve ilgili değer yargılar açısından özelliği
1. KLASİK DÖNEM
Yönetim Teorisi: Klasik
Organizasyon yapısı: Ayrıntılı görev tanımlama, departmanlaşma, hiyerarşi.
Başlıca süreçler: Amaçlar,planlam,organizasyon,emir-komuta,karar verme.
İlgili değer yargılar: Rasyonellik,başarı,çok çalışma,tüketim değil tasarruf.
2.NEO-KLASİK DÖNEM
Yönetim teorisi: Neoklasik
Organizasyon yapısı:İnformal organizasyon.
Başlıca süreçler:Kararlara katılma,informal küçük gruplar.
İlgili değer yargılar: Duygular,anlama,doğruluk.
3.MODERN DÖNEM
Yönetim teorisi:Modern
Organizasyon yapısı:Açık sistem,bilgi akış ,kontrol,alt sistem arası ilişkiler.
SCOOT’A GÖRE SİSTEMLER
1.Rasyonel sistem 2.doğal sistem 3.Açık sistem
KENNETH BOULDİNG’E GÖRE SİSTEMLER
1.Çerçeve sistem 2.muntazam sistem 3.Sibernetik sistem 4.İç farkındalığı olan sistem 5.Sosyal sistem 6.Aşkın sistem 7.Sembol kullanabilen 8.Açık sistem 9.Tasarım büyüme sistemler.