#2186
Songül Tutal
Katılımcı

* Modern dönem neo-klasik dönem ve klasik dönemden farklı olarak örgüt içi ile değil hem örgüt içiyle hem de örgüt dışı ile (çevreyle) ilgilenmiştir. Örgütü kapalı birer sistem olarak değerlendirmemiş çevresiyle ilişkili bir sistem olarak benimsemişlerdir.
* Modern dönem örgütleri ve yönetimi anlamak için yeni kapsamlı ve daha BÜTÜTNCÜL bir bakış açısıyla doğmuştur.
* Örgütler klasik dönemde biçimsel olarak, neo-klasik dönemde doğal olarak, modern dönemde ise bir bütün olarak incelenmiştir.
* Örgüt ilk defa bu dönemde açık bir sistem olarak düşünülmüştür. örgütlerin dış çevre ve kendi içindeki alt sistemlerini de incelemiştir . Örgütün de bir çevresinin olduğunu, çevresinde de farklı örgütlerin olduğunu, örgütlerin bu çevreleri aynı zamanda çevrelerinde bu örgütleri etkilediğini, değiştirdiğini ortaya koymuştur.
*Modern dönemin 2 önemli yaklaşımı vardır:
1)SİSTEM YAKLAŞIMI: Tam olarak somut ilkelere dayanan sistematik bir düşünce ortaya koymuyor. Sadece bir bakış açısı ortaya koyuyor.
2)DURUMSALLIK KURAMI: Daha detaylı bir şekilde test edilebilir, gözlemlenebilir ilkleler ortaya koyuyor.
SİSTEM YAKLAŞIMInı Bertalanffy ortaya koymuştur. Katz ve Kahn ise bunu sosyal bilimler alanında ortaya koymuştur.
* Genel sistem yaklaşımı anlayışına göre sistemler birbirine bağlıdır ve birbirlerini etkilerler.
* Sistemlerin birbirleriyle ve örgütle etkileşimleri vardır.
* Açık ve kapalı sitem olmak üzere 2 tür sistem vardır.
AÇIK SİSTEMLER: Sistem ile çevre arasında etkileşimin olduğu, çevreyi etkileyen sistemlerdir. Sistemin hem alt sistemleriyle hem de çevresiyle ilişkileri inceleniyor.
KAPALI SİSTEMLER: Dışarıdan etki almaksızın içerdeki sistemler ile çalışan sitemlerdir. Dışarıdan enerji ve kaynak almazlar. Kol saati örnek verilebilir.