#2245
Mehtap Doğan
Katılımcı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı üçe ayrılır: yaşama, yürütme, yargıdır.Yasamada TBMM görev yapar.Yargıda bağımsız mahkemeler görev yapar.Yürütmede Cumhurbaşkanı görev yapar, merkezden yönetim ve yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır.Merkezden yönetim bakanlıklar,taşra teşkilatı,il genel yönetimi(vali görev yapar),ilçe genel yönetimi (kaymakam görev yapar)olmak üzere dörde ayrılır.Yerinden yönetim ikiye ayrılır:yer yönünden yerinden yönetim ve hizmet yönünden yerinden yönetimdir.Yer yönünden yerinden yönetim dörde ayrılır bunlar:il özel yönetimi ,belediye,köy,yerel yönetim birlikleridir.Hizmet yönünden yerinden yönetim ise beşe ayrılır bunlar:düzenleyici denetleyici kurumlar(RTÜK,TPDK,BDDK,SPK vb.)düzenleyici denetleyici kurumlar belirli konuda uzmanlaşmış ve devlete denetleme,düzenleme vb.yardımcı kurumlardır.Bagımsız kuruluşlardır.İdari kamu kurumları(karayolları,orman genel müdürlüğü,Spor genel müdürlüğü,vakıflar genel müdürlüğü) idari kamu kurumları devletteki bakanlıklardan farklı kendi tüzel kişiliği vardır.bakanlıklardan ayrılmıştır çünkü çok geniş hizmet alanları vardır.Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları(barolar,ticaret odaları,sanayi odaları,ticaret borsaları vb.)İktisadi kamu kurumları(kamu iktisadi kuruluşları,iktisadi devlet teşekkürleri)iktisadi kamu kurumları bir kısmı devlete bağlı diğer kısmı ise özel olan işletmelerdir.Bilimsel kültürel ve teknik kamu kurumları(YÖK/üniversiteler, TÜBİTAK vb.)dır.merkezden yönetimde hizmetler merkezden taşraya doğrudur.yerel yönetim mahalle,mahalle vb.ihtiyaçları karşılamak için kurulmuştur.Merkezi yönetimin çoğu atanarak iş başına gelir(bakanlar ve Cumhurbaşkanı) ve meslekleri memurluktur.Belediyenin ve yerel yönetimlerde başa gelenler seçilerek başa gelir.Merkezden ve yerinden yönetimi birlikte tutan idari yönetim bütünlüğü ilkesidir.Türkiye Bakanlığın Merkez Örgütün Hiyerarşik Yapısı:bakan,bakan yardımcısı, müsteşarlık,müsteşar yardımcısı,genel müdür,kurul başkanlığı,daire başkanlığı,şube müdürlüğü,şefliktir.