#2308
Fatma Nur Kılınç
Katılımcı

Merkezi Yönetim ve Sosyal Hizmet İlişkisi
2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adıyla kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ‘ na bağlı olarak çalışan, sosyal hizmetler ve aile işlerinden sorumlu olan bakanlıktır. 2011 tarih ve 633 sayılı KHK ile ülkemizde sosyal hizmetler ve yardımlar, bir çatı altında ve ilk defa “Bakanlık” düzeyinde (ASPB) örgütlenmiştir. 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adını almıştır. 21 Nisan 2021 de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Misyonu:
Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek ve izlemek.
Vizyonu:
Değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.
Ülkemizde sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde tüm faaliyetlerin sorumluluğu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verilmiştir. Bakanlığın görevleri ve hizmet birimleri gözden geçirildiğinde eğitim ve sağlık dışındaki devlet tarafından sağlanan sosyal hizmetlerin Bakanlık uhdesinde birleştirildiği görülmektedir ( İbrahim Kürşat Ergüt / Yüksek Lisan tezi) 2011 tarih ve 633 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Türkiye’de sosyal hizmetler ve yardımlar büyük oranda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) çatısı altında toplanmıştır. Türkiye’de kamu yönetimi reformu kapsamında yürürlüğe giren 2011 tarih ve 633 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile ASPB’ye sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesinin koordine edilmesi, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, bu alanlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin yapılması ve koordinasyonun sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usul ve standartların belirlenmesi ve denetiminin yapılması görevleri verilmiştir (Md. 2).

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Logosunda kullanılan iki el teması ilgili bakanlığın “Aile” ve “Sosyal Hizmetler” olmak üzere iki farklı faaliyet alanını temsil etmektedir.

TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

KAYNAKÇA:
Kamu Yönetimi Reformu Çerçevesinde Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler/Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin Çetin
http://www.Aile.gov.tr