#2326
Seda Demirkan
Katılımcı

Yerel Yönetim: Yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanmasını amaçlar. İhtiyaçlara daha çabuk ulaşılmasını, iyi bir hizmeti hedefler. Seçimle belirlenir ve seçimler beş yılda bir yapılır.
Yerel yönetimler ikiye ayrılır;
1-İdari Yerinden Yönetim: Seçimle belirlenir. Daha yaygındır. Yönetseldir, yönetimde özerklik vardır. İdari yerinden yönetim de; fonksiyonel yerinden yönetim (hizmet), coğrafi yer yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır. Fonksiyonel yerinden yönetimde uzmanlaşmış birimler vardır. Baro, Üniversite Kit. Coğrafi yerinden yönetimde seçmenler oyuyla belirler. Merkezi yönetime bağlı değildir. (Belediye, il özel idareler)
2-Siyasi Yerinden Yönetim: Yasama, yürütme, yargı etkisine sahiptir. Eyaletler, federasyonlar.
Yerel Yönetimin Yararları: Yerel yerinden yönetimin demokratik ilkelere uygunluğu, kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması, hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi.
Yerel Yönetimin Sakıncaları: Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesi, partizanca uygulamalara yol açması, hizmetlerin dengesiz bir biçimde yürütülmesi, mali denetimdeki güçlükler.
Yerel Yönetimin Dayandığı İlkeler
Demokrasi: Halkın yönetimi takip etmesi ve katılması. Özgürlük , katılım, etkinlik ve verimliliğe önem verir.
Özerklik: Kendi kendine yetebilirlik, yönetimde serbestlik.
Yeniden Paylaşım: Devlet; kaynakları, insan ve kurumlar arasında dengeli paylaşmaktır.
Yerindelik: Verdiği hizmette verimliliğin çok olması önemlidir. Halka yakınlığı ölçüt alır. En küçük birimdir.
-Hizmetin faydasının yayıldığı alan ve ekonomik ölçek, mahalli müşterek ihtiyaçlarını diğer yardımlardan ayıran noktalardır.
Anayasada üç çeşit yerel yönetim vardır; belediye, il özel idaresi, köy
GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİMLER
BELEDİYELER : Belediyenin Organları ve Görevleri
Belediye Başkanı: Yürütme organıdır. Karar organı meclistir.
Belediye Meclisi: Bütçeyi meclis kabul eder, başkan da uygular. Belde, kasaba ya da kente göre değişir.
Belediye Encümeni: Yürütme-danışma organıdır.