15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 33)
 • Yazar
  Yazılar
 • #1426
  Volkan Göçoğlu
  Anahtar yönetici

  Bilimsel Yönetim hakkında tartışmalar.

  #1429
  dilara külekci
  Katılımcı

  bilimsel yönetim çalışanlara odaklanır en az enerjiyle en fazla üretimi çıkarmaya hedefler. herkes sadece çalıştığı bölümde uzmnalaşır. verimliliği arttırmaya yönelik bireylerin ulaşabilecekleri en yüksek verimlilik ve refah düzeyine ulaşmayı hedefler. amaç budur temel ilkesi ise işi yapmanın en iyi yolu budur

  #1431
  Sema Nur Güngördü
  Katılımcı

  Teorinin kurucusu Taylor’dur. Bilimsel yönetimde çalışanlara odaklanılır ve bir işi en iyi nasıl yapabilirler konusu odak konusu olur. Bu yüzden işin en verimli şekilde ve hızlı bir biçimde yapılması için çalışanlar özendirilmelidir. Bu yönetim tarzında organizasyondaki tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması söz konusudur. Bir yandan da herhangi bir işin ya da uygulamanın yapılacağı takdirde ayrı kişiler uzmanlaştırılarak, o görevi en iyi şekilde yaptırılmasını sağlar. Bu kişiler ise bilimsel yöntemlerle seçilir ve bilimsel ilkeler doğrultusunda hareket eder.

  #1436
  Tuğba Karabayır
  Katılımcı

  Klasik yönetim yaklaşımı başlığı altında bulunan ,bilimsel yönetim yaklaşımının kurucusu W.Taylor’dur.Taylor ,”Bilimsel Yönetim’in İlkeleri” adlı eseri ile bilinmektedir.Bu eser yönetim alanında yazılmış ilk eserdir.Bu yönetim anlayışına göre işçiler ve yönetici gelişi-güzel çalışma yerine,bilimsel ilkelere uygun çalışmalıdırlar.Gereksiz yapılan işlere son verilmelidir.Bireyler kişisel olarak değil karşılıklı işbirliği içinde faaliyet göstermelidirler.İşçilerin işi en iyi şekilde ve daha az zamanda yapabilmeleri için isçiler eğitilmelidirler.Taylor’a göre çalışanın refahını sağlamak ve işverenin refahını sağlamak yönetimin ana hedefleridir.Bu yaklaşım sayesinde yapılan iş ,dizayn kazanmış, bireyler grup halinde çalışmış ve her grup üyesi uzmanlaştığı alanda çalışarak verimliliğe önemli katkı sağlamışlardır.

  #1437
  Derya Ergüvan
  Katılımcı

  Bilimsel yönetimin kurucusu Taylor kabul edilmiştir.Bundan ötürü”Bilimsel Yönetim” dönemine Taylorizm adı verilmiş.Özellikle Taylor’un “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” adlı kitabı bu alanda yazılmış önemli bir eser olmuştur.Kitabında Roosevelt’in verimlilik ile ilgili konuşmasına da yer vermiş.Taylorun kitabından da anlaşılacağı gibi israf ve verimlilik sorununu çözmeye çalışmıştır.Taylorun yönetimde de iki amacı olmuş.Bunlar;hem çalışanın hem de işverenin refahı.Bunlar sağlanırsa da yüksek verimlilik ve yüksek ücret döngüsünü oluşacağı öngörülmüştür diyebiliriz

  #1439

  Klasik Yaklaşım içerisinde yer alan Bilimsel Yönetim bir diğer adı da Taylorizm olarak adlandırılan yönetim yaklaşımının kurucusu Taylor’dur. Taylor’un “Bilimsel Yönetim İlkeleri” adlı eseri yönetim alanının ilk eseridir ve Taylor eserinde verimlilik ve sistematik yönetimin önemi üzerinde durmaktadır. Taylor’ un amacı verimlilik ve rasyonel örgüttür. Taylor yönetim anlayışında çalışanın ve işverenin refahını sağlamayı hedeflemektedir.

  #1442
  EHNUR ŞEN
  Katılımcı

  Bilimsel Yönetim en çok adı geçen yönetim anlayışlarından biri. Kurucusu Frederick W. Taylor’dur. Taylor makine mühendisidir. Taylor işçilerin iş yerinde farklı çalıştığını gözlemliyor ve bu gözlem sonucunda da her iş için belirli ilkeler koyuyor. Bu temel ilkelere her iş için uyguladığında verimlilik artışı olmuş olacak ve Bilimsel Yönetim gerçekleşmiş olacak. Bilimsel Yönetim’in temel ilkelerinden en önemlisi en iyi yönetim, yol, bir işin en iyi şekilde yapılması yöntemi. Bunun yanı sıra yine en kısa zamanda az enerji harcayarak bir işi bitirme, belirli bir işte sürekli çalışarak uzmanlaşma ve çalışanları motive etme. Bu motive şekli para üzerine kurulu. Bu yüzden de bazı eleştiriler almış. Bu eleştirilerden ilki insancıl olmayan yönetim, insanın sosyal hayatını göz ardı ediyor, ikincisi işçi açısından işin çok monotonlaşması, diğer bir eleştiride motive aracı olarak sadece paranın görülmesi.

  #1443
  Sultan GEÇE
  Katılımcı

  F.W.Taylor tarafından gerçekleştirilen yönetim anlayışına bilimsel yönetim adı verilmektedir. Taylor’ ın ilk defa bilimsel yöntem kavramını kullanmasıyla örgütler ve yönetim dünyası bilimsel bilgilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bilimsel yönetim yaklaşımında fabrikalarda çalışan işçi sınıfının haklarının gözetilmeyerek sadece üretim odaklı çalışma ve buna ek olarak insalcıl olmayan yönetimlerle işçilerin adeta bir makinanın çarkları misali belirli düzen içerisinde standart görevleri yerine getirmelerinden dolayı bu yönetim anlayışı pek çok kez eleştirilmiştir. Taylor ve diğer bilimsel yönetimciler işin tamamlanıp bitmesi için gereksiz hareketleri ayıklayıp; gereken hareketlerin en iyi biçimde yapılabilmesi için standart iş usullerini tespit ederek Taylorizmin hareket etütlerini meydana getirmişlerdir. Taylor’ın bu yönetim anlayışında çalışanların duygularının olduğu, sosyal ilişkilerinin olduğu , ödül- ceza unsurlarının bizzat maddiyata bağlaması da yine bu anlayışa getirilen bir diğer eleştiridir.

  #1445
  aynurolgac
  Katılımcı

  öncelikle örgüt kavramını öğrenmiş bulundum kısaca tanımını yapacak olursam en az iki kişinin bir araya gelerek belirli bir amaca yönelik işbirliği ile yapmış oldukları faaliyetler bütünüdür. sanayi devriminde ortaya çıkmıştır klasik(geleneksel) yaklaşım döneminde ortaya çıkmıştır. Bu kuramın öncüsü Frederick Taylor kendisi yönetim biliminin babası olarak bilinir kendisi işçilikten başlayıp üst kademelere doğru ilerleme yapmış üzerinde durduğu temel sorun verimliliğin nasıl artırılacağı olmuş dört tane yönetim ilkesini öne sürmüştür ve işletme yönetimin bu ilkelere uyarsa başarılı olması koşulunu öne sürmüş bu ilkeler; 1.bilimsel çalışma gerçek bir bilimsel çalışma yapılması gerekiyor, bir iş ne kadar süreyle yapılabilir, bir iş nasıl daha düzgün yapılabilir, bir iş ne kadar kısa sürede yapılabilir kısacası bilimsel çalışma gerekiyor diyor. 2.İşçi alımı 3.Gerekli durumlarda motivasyon amaçlı yüksek ücret ödenmesi 4.Sosyal tarafların sürekli dostluğuna dayanan bir iş birliğinin kurulması gerektiğini söylüyor.

  #1449
  Zeynep çağur
  Katılımcı

  Bilimsel yöntemin kurucusu taylordur. Taylor bilimsel yöntemde “ulusal verimliliği” amaçlamıştır. Taylora göre işte organizasyon işin bireyseleştiemiş iş önemlidir. Bilimsel yöntemde işte verimliliğin olması için çalışanların vakitlerini gereksiz işlere harcamaları öne sürülmüş ve bunun için onlara belirli bir hedef yapılmalı bu hedefin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışanlara pirim verilmeli. Taylor göre bilimsel yöntemin iki ana hedefi vardır;çalışanlarrın refahını sağlamak, işverenin refahını sağlamak. Taylor kaytarmayı ikiye ayırır doğal kaytarma, sistematik kaytarma.

  #1450
  Sümeyye Demirbaş
  Katılımcı

  Bilimsel Yönetim:Bir iş için bir araya gelen işveren ve işçilerin uyum,huzur içinde çıkarlarını düşünmeden kişilerin kendi bildiği alanda sağlıklı bir şekilde çalışmasıdır.Bilimsel Yönetim alanında Taylor’un Bilimsel Yönetimin İlkeleri eseri temel kabul edilir.Taylor eserinde ekonomik kaynakların nasıl değerlendirilebileceği üzerinde durmuştur.Bir işin kolay ve her iki tarafı da mutlu etmesi etmesi için bazı ilkeler vardır.İlkelerin önemli kısmında eskilere bağlı kalmadan yeni ve kolay değişiklileri benimsemek gelir. Bunun gibi hem işçiyi hemde işvereni olumlu etkileyecek birçok madde vardır.
  Bu ilkeler bir işteki boşa harcanan zamanı ve emeği azaltmayı amaçlar. İşveren ile işçinin huzur içinde kendi çıkarlarını gözetmeksizin çalışmasını sağlar.

  #1453
  Furkan seyidoğlu
  Katılımcı

  Hükümetlere ait karar ve mekanizmaları nasıl çalıştığını açıklamak ve alınan kararları hükümetin yerine getirmesi için ihtiyaç duyulan projelerinin yönetimi için çalışmalar yapan bir bölümdür

  #1456
  Furkan seyidoğlu
  Katılımcı

  Bilimsel yönetimin kurucusu F.W.Taylor’dur. Amerikan makine mühendisidir. Bilimsel yönetim en çok adı geçen yönetim şekillerinden birisidir. Taylor işçilerin iş için gerekli olmayan bir takım hareketleri yaptıklarını gözlemledi ve bu duruma çözüm bulması için çalışmalara başladı. işçilerin düzenli ve disiplinli çalışması, çalışmada verimliliği arttırma, maksimum üretimi, düzenli ve disiplinli çalışmayı hedefleyen, bireycilik yerine iş birliğini temel alan bir yönetim şeklini oluşturdu. Böylece işçilerin hakları da gözetilmiş oldu.

  #1463
  Gizem Günyüzü
  Katılımcı

  Bilimsel Yönetim F.W.Taylor tarafından işçilerin verimsizlik ve israf sorunlarına karşı ortaya çıkmış yönetim kuramıdır. Bilimsel Yönetime aynı zamanda Taylorizmde denilmektedir. Amerikalı mühendis Taylor’un bu alanda yazılmış “Bilimsel Yönetim İlkeleri” adlı eseri dünya klasiği haline gelmiştir. Bu yönetim anlayışına göre tüm çalışanların refahını sağlamak böylece de işvereninde refahını gerçekleştirmek olmalıdır. Buda ancak israf ve verimsizlik sorununu çözmekle gerçekleşebilir. Bilimsel yöntemle yönetimi rasyonelleştirip üretimi sistematikleştirerek bu sorunun çözülmesi hedeflenir. Bilimsel yönetim ilkelerinin uygulanması sonucunda da israf azaltılmış ve verimlilik artırılmış böylece de amaçlanan hedefler gerçekleştirilmiştir.

  #1465
  Nursel Gündüz
  Katılımcı

  F.W.Taylor Bilimsel Yönetimin ilkeleri isimli kitabı ve çalışmalarıyla yeni bir sosyal bilim dalı ortaya çıkarmıştır. Taylor çalışmalarında yüksek verim ve israf üzerinde durmuştur.Bunun çözümünü de sistamatik yönetimde bulmuştur. Taylor çalışanları bir makina gibi görüp insani davranış ve duyguları göz ardı ederek işlerin verimli ve hızlı yapılmasını sağlamıştır.Taylor işçileri motive etmek için ödül ceza yaklaşımını belirlemiş ödül olarak sadece parayla motivasyon sağlamaya çalışmıştır.Taylorizmin işçiler üzerinde çok disiplinli olması , sistemin tek amacının yüksek verim ve otoriteyi arttırması işçilerin bir makina gibi görülmesi sorun olarak gösterilir ama Taylor çalışanların liyakata göre seçilmesi işyerinde çalışma ortamında düzenlemeler yapılması yönünde de fikir belirtmiştir.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 33)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.