15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 22)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2268
  Volkan Göçoğlu
  Anahtar yönetici

  Yerel yönetimler, organları, sahip olduğu değerler ile ilgili bilgi ve tartışmalar.

  #2269
  semiha diker
  Katılımcı

  Yerel Yönetimler:bir mahalli yönetim idari; belediyeler
  Siyasi Yerinden Yönetim:ülkelerde görülen bir eyalet,federal biçimidir(Amerika,Almanya,İsviçre)
  Üniter devletlerde; dili kültürü aynı olan
  Federal devletlerde;daha çok etnik,dil din
  İDARi YERİnDEN YONETİM: hiyerarşik olarak merkezi idarenin dışında yerel seçimle başa gelir,2 başlığa ayrılır
  A)fonksiyonel hizmet üzerinden yönetim: üniversite,sanayi ticaret odaları
  B)coğrafi yerinden yönetim:belediyeler,köyler
  YEREL YÖNETİM OLUMLU ve OLUMSUZ YONLERİ:
  Yerel yönetimde yönetimin demokratik ilkelere uygunluğu,demokrasiyi uygulama noktasında daha başarılı,
  Yerinde yönetim sakıncaları:hizmetin dengesiz bir şekilde dağılması,mali denetimdeki güçlükler
  Hizmette yerellik
  YEREL YÖNETİM ÖZELLİKLERİ: Karar organları seçimle belirlenir.il özel idareler,belediyeler, köyler,5 yılda bir seçim yapılır,idari ozenlige sahiptir,mali işlemleri Sayıştay tarafından denetlenir.

  #2274
  Mehtap Doğan
  Katılımcı

  Yerelleşme: müşterek ihtiyaçların daha iyi karşılanması hizmetlerin daha yerinden verilmesi böylece ihtiyaca daha çabuk,hızlı ve ihtiyacı daha iyi bilir şekilde hizmet verilmesini içerir.Merkezdeki bütçe yerine özel bütçesi olması,vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi,yerel demokrasinin sağlanması,demokrasiyi yerelde sağlayıp bütüne yaymak olan ve diğer bir adıyla Adem-i merkeziyetçilikdir.yerellesme ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye değişiklik gösterir.İdari yerelleşme ve siyasi yerelleşme olarak ikiye ayrılır.İdari yerelleşme de sadece yönetsel belediyeler gibi hizmetlerin sunumuyla ilgili bir yerellesmedir.Siyasi yerelleşme de eyaletler,federasyonlar gibi artık oranın yönetimini de siyasilerin seçimi orayı yöneteceklerin seçimi de yerel bir yapı haline gelmesidir.Türkiye de yerelleşme hareketi idari olarak kalmıştır.siyasi bir özerkliği(kendi politikalarını uygulamak)yoktur.Her şeyi tek bir merkezden yönetmek yerine idari anlamda birçok hizmeti yerele devretmek hem merkezin yükünü azaltacaktır hem de merkezin yerel aktörlerden daha iyi verilebilecegine yönelik inanç vardır.Siyasi yerinden yönetimde her eyaletin kendi yasaları vardır.Almanya, İsviçre,ABD örnek verilebilir.İdari yerinden yönetimde siyaset üretmezler amaçları hizmet vermektir.Türkiye de ulusal bir politika vardır.Farklı partilerin olması siyasi özerklik sunmaz.İdari yerinden yönetim fonksiyonel(hizmet) yerinden yönetim ve coğrafi(yer) yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.Hizmet yerinden yönetim: üniversiteler,barolar,sanayi ticaret odaları vb.hizmet yerinden yönetimdir.belirli alanlarda uzmanlaşmış birimlerdir.Amaclanan ise daha rasyonel,çabuk ve verimli yürütmeyi sağlamaktır.Yer yerinden yönetim:belediyeler,il özel idareleri,köyler yerel özerkliğe sahip kuruluşlardır.Merkezi yönetime bağlı değillerdir,halkın seçimleri ile başa gelirler.Kararlarda ,organlarda, bütçede özerklik söz konusudur.Yerinden yönetimin sakıncaları:1)ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesi,2) partizanca uygulamalara yol açması,3)hizmetlerin dengesiz bir biçimde yürütülmesi,4) mali denetimde ki güçlüklerdir.Merkezi yönetim,yerel yönetimler üzerinde idare vesayet yetkisine sahiptir.Halkın yönetime katılabilmesi ve iradeyi denetleye bilmesi demokratik özellikleridir.Etkinlik ve verimlilik değerler ise fonksiyonel boyutudur

  #2275
  Fadime AYDIN
  Katılımcı

  Yerel yönetimler; yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanması, hizmetlerin daha yerinden verilmesi, ihtiyaçlara daha çabuk ve hızlı, ihtiyacı iyi bilir hizmet verilmesidir.
  ikiye ayrılır;
  1-İdari yerinden yönetim:Belediyeler,hizmet sunumu.
  2-Siyasi yerinden yönetim:Eyaletler, federasyonlar.
  Yerel Yönetimlerin Yararları
  Yerel yerinden yönetimin demokratik ilkelere uygunluğu,
  Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması,
  Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi.
  Yerinden Yönetimin Sakıncaları
  Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesi,
  Partizanca uygulamalara yol açması,
  Hizmetlerin dengesiz bir biçimde yürütülmesi,
  Mali denetimdeki güçlükler.

  #2276
  Hatice Ateşkan
  Katılımcı

  Yerel yönetim : Daha iyi hizmet verme amacı vardır. Halkın ihtiyaçlarını karşılama gereği duyar. Seçimle belirlenir. Seçimler beş yılda bir yapılır. Kanunla düzenleme yapılır.
  Yerel yönetim İdari yerinden yönetim ve Siyasi yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.
  İdari yerinden yönetim: Yönetseldir. Siyasiye göre daha yaygındır. Seçimle belirlenir. Yönetimde özerklik vardır.
  Siyasi yerinden yönetim: Federal (yasama yürütme yargı etkisine sahiptir) ve eyalet gibi kavram içerir.
  İdari yerinden yönetim de kendi arasında ikiye ayrılır: Fonksiyonel yerinden yönetim(hizmet) coğrafi yer yerinden yönetim.
  Fonksiyonel yerinden yönetim belirli olarak uzmanlaşmış birimler var. Baro, üniversite Kit. Coğrafi yerinden yönetim de seçmenlerin oyuyla belirlenir. Merkezi yönetime bağlı değildir. Belediye, il özel idareler buna örnektir. Yerinden yönetimin sakıncaları ve yararları vardır.

  #2277
  melisa yağcı
  Katılımcı

  Yerelleşme ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Günümüzde küreselleşme ulus devletlerin zayıflaması teknoloji gibi gelişmeler yerel yönetimlerin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır.
  idari ve siyasi olarak ikiye ayrılır.
  Siyasi yerinden yönetim-> siyasi adem-i merkeziyetçilik olarak da bilinir daha çok federal ülkelerde görülür. Almanya, İsviçre, ABD örnek gösterilebilir.
  İdari yerinden yönetim-> Adem-i merkeziyetçilik de denir. Merkezi idarenin hiyerarşisi içinde yönetim fonksiyonları icra edilmiştir bazıları ise merkezi yönetim hiyerarşisi dışında yürütülür. Fonksiyonel (hizmet) yerinden yönetim ve coğrafi (yer) yönünden yönetim olarak ikiye ayrılır.
  -Yerel yönetimin yararları:
  Demokratik esaslara daha uygundur.
  Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması
  Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi
  -Sakıncaları:
  Her ülkede olmasa da ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılması
  Partizanca uygulamalara yol açması
  Hizmetlerin dengesiz biçimde yürütülmesi
  Mali denetimde güçlük

  #2278
  semiha diker
  Katılımcı

  ÖZERKLİK:siyasiözerklik ve idari özerklik vardır idari ve Mali olmak üzere iki yönü vardır sürdürülebilir kalkınma Sosyal yardımlaşma ve dayanışma yerinden yönetim etkili etkin verimli sosyal belediyecilik refah Sosyal güvenlik sisteminde vatandaşlara yardımda bulunan 1980 sonrası işletmeci belediyeye yönlendi yerindelik halka yakın olacak daha iyi verim ve hizmet için Üretimdeki artış oranı maliyet mahalli müşterek ihtiyaçlarını nasıl karşılanır
  A)hizmetin faydasının yayıldığı alan
  B)ekonomik ölçek
  Yer yönünden yerel yönetim
  belediyeler
  İl Özel idare
  köyler

  #2279
  Fadime AYDIN
  Katılımcı

  Özerklik tam bir bağımsızlık değildir.
  Sürdürülebilir Kalkınma:Çevreye en az zararlı, geliştirilebilir kalkınma.Saydamlık, şeffaflık.
  Yönetişim:Yönetime devlet aktörü dışında özel sektör, sosyal yardım kuruluşları, uluslararası aktörlerinde katılmasıdır.
  Sosyal Belediyecilik:Soyal yardımlara önem veren, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunan belediyelerdir.
  ‘Mahalli müşterek ihtiyaç’ların diğer ihtiyaçlardan nasıl ayrılacağının ölçütleri şunlardır;
  -Hizmetin faydasının yayıldığı alan.
  -Ekonomik ölçek.
  Ölçek Ekonomisi: Üretimdeki artış oranının maliyet artış oranından daha yüksek olmasıdır.
  GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİMLER
  1-Belediye: Ülkemizde iki tür belediye vardır;
  ilki, belediye kanununa göre kurulan ve çalışan belediyeler,
  ikincisi, yalnız büyük kentlerde faaliyet gösteren Büyükşehir belediyeleridir.
  Belediyenin organları
  -Belediye Başkanı
  -Belediye Meclisi
  -Belediye Encümeni

  #2280
  Miray Nur Güven
  Katılımcı

  Yerel Yönetimler: İdari yönetim ve siyasi yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.
  *Yerinden yönetim sisteminin Yararları:
  -Demokratik ilkelere uygunluğu,
  -Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması,
  -Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi.
  *Yerinden yönetimin sakıncaları:
  -Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesi,
  -Partizanca uygulamalara yol açması,
  -Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmemesi,
  -Mali denetimdeki güçlüklerdir.
  *Yerel yönetimlerin özellikleri:
  -Yerel yönetimler il,belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişilerdir
  -yerel yöntimlerin karar organı seçimleri beş yılda bir yapılır, karar organları seçimlerle belirlenir ve mali işlemleri sayıştay tarafından denetlenir.
  *Anayasada 3 tür yerel yönetim vardır il özel idaresi, belediye ve köydür.
  yerel yönetimleri ortaya çıkaran sebepler fonksiyonel etkinlik ve demokrasi düşüncesidir.

  • Bu yanıt 3 yıl 2 ay önce önce Miray Nur Güven tarafından değiştirildi.
  #2282
  Demet Çal
  Katılımcı

  YEREL YÖNETİM
  – Halka en yakın birimdir.
  – kente, kasabaya, köye yada bölgeye ait olan ve merkezden farklı kişilerce yönetilir.
  – Karar organları seçimler (karar organları dışındakiler vali, belediye başkanı atama yoluyla) belirlenir ve seçimler beş yılda bir yapılır.
  – Görev ve yetkileri yönetim ilkesine uygundur.
  – Amacı il , ilçe ve köyde yaşayan halka daha iyi hizmet vermek , halkın ihtiyaçlarına göre hızlı ve çabucak halletmektir.
  !!! Anayasada üç tür yerel yönetim vardır. Bunlar ; il özel idaresi , belediye köy oluşturmaktır.
  – Yerel Yönetim ikiye ayrılır.
  1) İdare Yerinden Yönetim:
  Halkın yönetime katılmasını sağlamak. İhtiyaç ve yardımlar arasında denge kurmayı sağlamak ve kamu hizmetlerinden verimliliği arttırmaktır. Yönetim ilkesiyle ortaya çıkan kuruluşlar özerk yapılıdır. Günümüzde en çok kullanılan yönetim biçimidir. İdari yerinden yönetim ikiye ayrılır;
  a) Fonksiyonel (Hizmet) Yerinden Yönetim: Teknik ve profesyonel kişilerce yürütülür. üniversiteler , KİTler meslek kuruluşları düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar
  b) Coğrafi (Yer) Yerinden Yönetim: Çalışma alanı bellidir ve o alada faaliyet gösterir. İL özel idaresi belediye
  2) Siyasi Yerinden Yönetim: Otorite çeşitli birimlere ayrılmış o birimler tarafından yasama ve yürütme ile ilgili karar verebilir.Birimler ise il , eyalet , federe devlet , canton , land , cumhuriyet gibi isimlerle adlandırılmaktadır.
  = YEREL YÖNETİMİN SAKINCA VE YARARLARI =
  A) Yararları
  – Demokratik ilkelere uygundur
  – Kırtasiyecilik ve Bürokrasini azalması
  – Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi
  B) Sakıncaları
  – Ülke bütünlüğü ve milli birliğin sarsılmasının tehlikesi
  – Partizanca uygulamalara yol açması
  – Hizmetlerin Yeknesak (tekdüze) şekilde yürütülmesi
  – Mali denetimdeki güçlük
  = YEREL YÖNETİMİN DAYANDIĞI İLKELER/ DEĞERLER
  1- Demokrasi: Halkın yönetimi takip etmesi ve onu denetlemesi demektir. Özgürlük , katılım, etkinlik ve verimlilik gibi teme değerlere önem verir
  2- Özerklik: Bağımsızlık , dokunamazlık demek değildir ; kendi kendine yetebilirlik , yönetimde serbestlik demektir.
  3- Yeniden Paylaşım: Devlet elinde bulunduğu kaynakları insan ve kurumlar arasında dengeli paylaşmaktır.
  4- Yerindelik: Halka yakınlığı ölçüt alır. Verdiği hizmetten verimliliğin çok olmasına özen gösterir.
  !!! Mahalli müşterek ihtiyaçların diğer yardımlardan ayıran noktalar;
  – hizmetin faydasının yayıldığı alan
  – ekonomik ölçek
  < HOCAM İKİ HAFTANIN ÖZETİ , KONU BİRBİRİNİN DEVAMI OLDUĞU İÇİN BİRLİKTE YAZDIM. >

  #2283
  Sümeyra Yılmaz
  Katılımcı

  YEREL YÖNETİMİN DAYANDIĞI İLKELER
  Demokrasi: Halkın yönetimi takip etmesi ve katılması, özgürlük etkinlik katılım önemli.
  Özerlik:Yerel yönetimlerin kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde mahalli nitelikteki işleri kendi sorumlulukları altında ve kendi organları eliyle yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı.Yönetim organlarının seçimle başa gelmesi.2 tip özerklik idari ve siyasi olarak ayrılır.Burada önemli , merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetim yetkisinin kanunlarla belirlenmesi ve sınırlı düzeyde tutulması.Yerel yönetimde kararların bağımsız verilebiliyor olması en önemli özelliktir.
  Kendi kendilerine karar verebilirler.
  Yeniden paylaşım:
  Yerindelik:En küçük birimdir.Halka yakınlıkla bilinir.Verdiği hizmette verimlilik önemlidir.Karar ülke genelindeyse kamu hizmeti olarak nitelendirilir ve merkezi merkezi yönetim kuruluşlarının sorumluluğuna verilir.
  Hizmet ulusalsa Bakanlıklar karar verir.
  Yerel yönetim daha demokratiktir.Küçük ölçekli birimler ekonomik açıdan yetersizdir. Büyük ölçekli birimler ekonomik yönden daha verimli.Böyle durumlarda merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliği yapar.
  GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİMLER
  1.BELEDİYELER :
  Belediyenin Organları ve Görevleri
  a. Belediye Başkanı:Yürütme organıdır,karar organı meclis, malları yönetmek,
  b. Belediye Meclisi:Bütçeyi meclis kabul eder başkan uygular.Belde kasaba ya da kente göre değişir(9-55) kişi arasında değişir
  c. Belediye Encümeni: Yürütme-danışma organıdır.Belediyedeki insan kaynakları(yazı işleri, mali hizmet, fen işleri, zabıta)

  • Bu yanıt 3 yıl 2 ay önce önce Sümeyra Yılmaz tarafından değiştirildi.
  #2285
  Yasemin Ünver
  Katılımcı

  YEREL YÖNETİMLER
  Yerel yönetim; ihtiyaçların daha iyi karşılanması için hizmetlerin yerinden verilmesi ve ihtiyaçlara daha çabuk ve hızlı erişilmesine denir.Yerel yönetim seçimle belirlenir. Beş yılda bir yapılır.Halk seçer.iki şekilde ele alınır;
  *İdari yerinden yönetim (belediyeler,hizmet birimleri)
  * Siyasi yerinden yönetim (federasyonlar, eyaletler )

  Yerel yönetimin yararları
  – demokratik ilkelere uygunluğu
  – kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması
  – hizmetlerin ihtiyaçlara uygun yürütülmesi

  Yerel yönetimin sakıncaları
  – ülke bütünlüğünün ve milli birliğinin sarsılması
  – siyasi uygulamalara yol açması
  – hizmetlerin dengesiz bir şekilde yürütülmesi
  – mali denetimdeki zorluklar

  Yerel yönetimin dayandığı temel ilkeler dört şekilde ele alınır
  1. Demokrasi
  2. Özerklik
  3. Yeniden paylaşım
  4. Yerindelik

  Anayasada üç çeşit yerel yönetim vardır; il Özel idaresi, belediye, köy

  #2286
  melisa yağcı
  Katılımcı

  Özerklik
  Yerel yönetimlerin kanunlarla belirlenen sınırları çerçevesinde kendi sorumlulukları altında nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı veren imkandır. Tam bir bağımsızlık değildir.
  İdari ve mali olarak iki yönü vardır.
  İdari özerklik-> Yerel yönetimlerin kendi işlerinin merkezi yönetim müdahalesi olmadan yönetebilmesidir.
  Mali özerklik-> İdari özerkliği tamamlayan bir unsurdur. Yerel yönetimleri kendi yetkileri dahilinde serbestçe kullanabilecekleri görevleri ile orantılı gelir kaynaklarına sahip kılmaktır
  Yerel yönetim birimlerinin özerklik şartı ile uyumlu olması zorunludur.
  Yerindenlik:Hizmetlerin bölüşümünde Halka yakınlık ilkesini esas alır yerel yönetim tanımının en ufak birimi diyebiliriz.
  Günümüzde yerel yönetim:
  Belediye, il özel idareleri ve köylerden oluşur.

  #2287
  Sinem Görgenç
  Katılımcı

  YEREL YÖNETİMLER
  Mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması ,hizmetlerin daha çabuk sağlanmasını destekler.
  Özerk bütçeleri vardır.Yerel demokrasinin sağlanması ve vatandaşlara daha iyi hizmet verme düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
  İdari ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır;
  -İdari Yerinden Yönetim:Belediye, hizmet sunumu
  -Siyasi Yerinden Yönetim:Eyaletler,federasyonlar
  İdari yerinden yönetimde mali anlamda bir özerklik söz konusudur.Fonksiyonel ve coğrafi yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.
  -Fonksiyonel Yerinden Yönetim:Üniversiteler,KİT,Ticaret odaları
  -Coğrafi Yerinden Yönetim:Belediye,Köy,İl Özel İdareleri

  YERİNDEN YÖNETİMİN YARARLARI
  -Demokratik esaslara uygunluk
  -Kırtasiye ve bürokrasinin azalması
  -Hizmetlerin gereksinimlerine uygun yürütülmesi

  SAKINCALARI
  -Ülke bütünlüğünü ve milli birliğin sarsılma tehlikesi
  -Partizanca uygulamalara yol açması
  -Hizmetin dengesiz bir biçimde yürütülmesi
  -Mali denetimde güçlük

  Merkezi yönetimin sakıncaları yerel yönetimin yararını oluşturabilmektedir.

  YEREL YÖNETİMİN DAYANDIĞI DEĞERLER
  -DEMOKRASİ
  -ÖZERKLİK
  -YENİDEN PAYLAŞIM
  -YERİNDELİK
  Mahalli müşterek ihtiyaçların diğerlerinden ayrılmasındaki ölçütler;
  -Hizmet faydasının yayıldığı alan
  -Ekonomik ölçek

  GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİMLER
  *BELEDİYELER
  Yerel yönetim kuruluşları arasında en önemlisidir.
  İki çeşit belediye vardır;
  1)Belediye kanuna göre kurulan,çalışan belediye
  2)Büyükşehir belediyeleri
  BELEDİYENİN ORGANLARI
  -Belediye Başkanı:Belediye yönetiminin yürütme organı
  -Belediye Meclisi:Belediye yönetiminin karar organı
  -Belediye Encümeni:Belediyenin yürütme ve danışma organı

  #2290
  Selin Yalçın
  Katılımcı

  YEREL YÖNETİMLER

  -Yerelleşme merkezi yönetimin bazı görev ve yetkileri yerel unsurlara vermesidir. İdari ve siyasi olmak üzere ayrılmıştır.Bu yerinden yönetim içinde geçerlidir.
  Siyasi yerinden yönetim-Eyalet federe devlet gibi birimler…
  İdari yerinden yönetim-Bütün ülkede uygulanan ve yönetim birimleri özerk olan yönetimdir.Fonksiyonel yerinden yönetim ve coğrafi yerinden yönetim gibi iki kısma ayrılıyor.
  *Fonksiyonel yerinden yönetim uzmanlaşmış birimlerce hizmetin verilmesidir.Üniversiteler vb.. Birimlerin işlevleri kendi alanları ile sınırlıdır.
  *Coğrafi yerinden yönetim seçmenlerle belirlenen belirli bir alandaki cağrafyayla sınırlı alandır.Belediyeler köyler ve il özel idareleri gibi.

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 22)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.