ANALİZE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

Öncelikle bu önemli çalışmayı platformumuza ve alan yazınımıza kazandıran takım arkadaşımız Arş. Gör. Şeyma Eşki Çaylak’a en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Çalışma ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi kendisine [email protected] adresinden ulaşarak iletebilirsiniz.

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı olarak, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler öncülüğünde Yönetim Bilimini sistematik bir biçimde yeniden düşünmeye yönelik 2020 yılında 3 yuvarlak masa toplantısı olarak gerçekleştirilen tartışmaların bir ürünüdür. Çalışma, 20 Aralık 2020’de online olarak gerçekleştirilen Yönetim Bilimini Yeniden Düşünmek: Durum Değerlendirmesi adlı sempozyumda kamuoyu ile paylaşılmış, 2021 Aralıkta ise editörlüğünü Prof. Dr. Can Umut Çiner’in yaptığı Yönetim Bilimini Yeniden Düşünmek: Durum Değerlendirmesi adlı kitapta yayımlanmıştır. Kitaba ulaşmak için için bakınız: http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/kayuam-yayinlari/

Platformumuz aracılığıyla ulaştığınız bu çalışmadaki bilgileri kendi çalışmalarınızda kullanmak için lütfen aşağıdaki şekilde atıfta bulununuz:

Eşki Çaylak, Şeyma (2021). “Bilimsel Toplantılar”, Yönetim Bilimini Yeniden Düşünmek – Durum Değerlendirmesi (Ed. Can Umut Çiner), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 634, Ankara, s. 109-154.

Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı

KY alanında Türkiye’de düzenlenen bilimsel toplantıların dökümü ve değerlendirilmesi amacı ile hazırlanan bu çalışmada:

  • Küçük bir grup ya da sınırlı sayıda katılımcılar için genellikle alanında uzman bir kişinin sunumu üzerinden gerçekleştirilen eğitim amaçlı seminer, konferans gibi toplantılar (hizmet içi yada diğer eğitim toplantıları, çalışan/personel toplantıları) çalışmanın amacını yansıtmayacağı düşüncesi ile kapsam dışında tutulmuştur. Çalışmanın amacını daha iyi yansıtacağı düşünülen, KY alanının aynı yada farklı konularını çalışan akademisyenlere ulaşma ve katılma imkanı sağlayan, KY alanının ve konularının tartışıldığı geniş katılımlı kongre, konferans, sempozyum, forum, çalıştay, panel ve kurultaydan oluşan bilimsel toplantılar (profesyonel toplantılar) çalışma kapsamına dahil edilmiştir.
  • Çalışmanın zaman bakımından kapsamı, araştırma sırasında Türkiye’de düzenlenen ilk bilimsel toplantı olarak tespit edilen Uluslararası Yönetim Bilimleri Kurultayı’nın düzenlenme tarihinin 1953 yılı olması nedeniyle 1953-2020 dönemi olarak belirlenmiştir.
  • KY alanında düzenlenen bilimsel toplantıların tespiti kapsamında literatür taraması ve internet araştırması yapılmış, bu konuda alanyazında geniş kapsamlı bir çalışmaya, bilimsel toplantıların dökümüne ya da toplantıların bir bütün halinde yer aldığı bir kaynağa (kitap, dergi, veritabanı) rastlanmamıştır. Bilimsel toplantılara ve künye bilgilerine şu şekilde ulaşılmıştır:
  • Kütüphane Araştırması: Alanyazın taraması, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılara ait basılı bildiri kitaplarının incelenmesi, Amme İdaresi Dergisinin 1968-2020 yılları arası sayılarının arka sayfalarında  “TODAİE’den Güncel Haberler” başlığı altında yer alan sempozyum, kurultay, kongre gibi bilimsel toplantılara ait bilgilerin tek tek incelenmesi,
  • İnternet Araştırması: Üniversitelerin WEB sayfalarında yer alan “bilimsel etkinlik, toplantı” paylaşımlarının; KY bölümünde kadrosu bulunan akademik personelin özgeçmişlerinde yer alan bilimsel toplantı adlarının; genel “Google” taraması ve internet üzerinden “kamuyonetimi.org”, “kongreler.net”, “kongreara.com’, kongreuzmanı.com”, bilimşenliği.com” gibi bilimsel toplantıların duyurularının yapıldığı platformların incelenmesi.
  • Bu çalışma, elde edilen verilerin sayımı ve rakamsal ifade edilmesi üzerinden gerçekleştirilen nicel bir çalışma olmakla birlikte bilimsel toplantıların değerlendirilmesi kapsamında toplantıların basılı kitaplarına başvurulmuş ve toplantıların içeriği incelenmiştir. Bu açıdan çalışma nitel yöntemle de desteklenmiştir. Kısaca bu çalışma, araştırma tipi bakımından betimleyici – kesitsel; yöntemi bakımından nicel-nitel bir araştırmadır.
Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!