SÜREKLİLİĞİ OLMAYAN KAMU YÖNETİMİ TOPLANTILARI

KY alanında 1953-2020 yılları arası düzenlenen toplam 286 bilimsel toplantının 61’i yalnız bir defa düzenlenen sürekliliği olmayan toplantıdır. Sürekliliği olmayan 61 toplantının 16’sı üniversitelerde düzenlenirken, 45’i üniversite dışı dernek, meslek odası, enstitü gibi kuruluşlar tarafından düzenlenmiştir.

Tablo 2. KY Alanında Sürekliliği Olmayan Bilimsel Toplantı Adları

Üniversitelerde Düzenlenen Toplantılar
1Kamu Yönetiminde Planlamanın Kurumsallaşması Ulusal Sempozyumu2Üniversitelerde Kalite ve Strateji Ekseninde Planlama Konferansı
3Kamu Yönetimi I. Ulusal Kurultayı41. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Sempozyumu
5Kamu Yönetimi: Yapı, İşleyiş, Reform Sempozyumu6Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu
7Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı86360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu
91.Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu10I. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi
11Mülkiye ve Reform12I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu
13Artvin İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi14İzmir Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi
15Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi16Uluslararası İktisadi İdari Bilimler ve Yerel Yönetimler Kongresi
Üniversite Dışında (Dernek, Meslek Odası, Kamu Kurumu vs.) Düzenlenen Toplantılar
17Uluslararası Yönetim Bilimleri Kurultayı18Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi Sempozyumu
19Kamu Yönetiminde Yeniden Düzenleme Konulu Panel20Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu
21Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır Sempozyumu22Yeni Büyükşehir Yasasının Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri adlı Panel
23Çevre Sorunları Paneli24Yönetim Bilimleri Sempozyumu  
25İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri Sempozyumu26Türkiye’de Yeni Devlet: Değişen Ne? Konulu Panel
27Yerel Yönetimlerde Reform Konulu Panel28İç İşleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı
2921. Yüzyıla Doğru Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetimi Disiplini  Paneli30Nasıl Bir Yerel Yönetim Modeli Çalıştayı?
3121. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu32Toplumcu Belediyecilik ve Katılım Çalıştayı
33Siyasal ve Yönetsel Yolsuzluk Sempozyumu34Toplumcu Belediyecilik ve Ulaşım Çalıştayı
35Yerel Yönetimler Sempozyumu36Hatay: Büyükşehir Olma Süreci Sempozyumu
37Küreselleşme ve Yerelleşme Ekseninde Kamu Yönetimi: Öğretim ve Eğitim Uygulamaları38Şeffaf ve Hesapverebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu
391. Uluslararası Etik Kongresi40Toplumcu Belediyecilik ve Sanayi Çalıştayı
41Kamu Yönetimi ve Uluslararası Kuruluşlar Konulu Sempozyum42Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu
43Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kentsel Dönüşüm Yönetim Süreci Çalıştayı44Kamu Personel Yönetiminde İşe Alım Süreçleri ve Sonrasının Verimliliğe Etkisi Paneli
45Vilayet Nizamnamesinin 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu46Kamu Personeli Verimlilik Projesi Çalıştayı
4721. Yüzyılda Kamu Yönetiminin Yeniden Düşünülmesi Konferansı48Yeni Büyükşehir Düzeni Çalıştayı
49“Yerel Yönetimlerde Yönetici ve Yönetim Tarzı Nasıl Olmalıdır” başlıklı PANEL50İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu
51Toprak Mülkiyeti Sempozyumu52Yerel Yönetimler ve Demokrasi Sempozyumu
53Ankara’da Belediye Hizmetleri Sempozyumu54Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu
55“Neoliberalizmin 40. Yılında Ne Yapmalı?” konulu panel 56Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimler
57Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu58Küreselleşme ve Türkiye Tarımı Sempozyumu
59Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu60Avrupa Birliği İlerleme Raporu Değerlendirmesi konulu panel
61Kamu Reformu Yasa Tasarısının Halk Kütüphanelerine Etkileri Paneli  

       Tabloda, sürekliliği olmayan bilimsel toplantıların daha çok üniversite dışı kurumlar tarafından ve kamu yönetimi disiplini içerisinde yer alan tematik bir başlık ile düzenlendiği görülmektedir.

       KY bilimsel toplantıları sürekli olup olmamalarına, üniversitede ve üniversite dışında düzenlenip düzenlenmemeleri bakımından iki açıdan değerlendirilebilir: Bilimsel toplantıların toplam düzenlenme sayısına ve toplantı adlarının sayısına göre. Toplantının düzenlenme sayısı, bir toplantının kaç kez düzenlendiği bilgisine karşılık gelirken; toplantı adlarının sayısı, toplantının kaç kez düzenlendiğine bakılmaksızın toplantı adlarının sayımına karşılık gelmektedir.

Yukarıdakii grafik, bilimsel toplantıların, toplam düzenlenme sayılarına göre oluşturulmuştur. KY alanında sürekliliği olan bilimsel toplantılar (225), sürekliliği olmayan bilimsel toplantılara (61) göre sayıca fazladır. Sürekliliği olan toplantılar, daha çok üniversiteler tarafından düzenlenirken, sürekliliği olmayan toplantılar, daha çok üniversite dışı kurumlar tarafından düzenlenmektedir.

Yukarıdaki grafik, düzenlenen bilimsel toplantı adlarının sayılarına göre oluşturulmuştur. KY alanında sürekliliği olmayan bilimsel toplantılar (61), sürekliliği olan bilimsel toplantılara (33) göre sayıca fazladır. Sürekliliği olan toplantılar, daha çok üniversiteler tarafından düzenlenirken, sürekliliği olmayan toplantılar, daha çok üniversite dışı kurumlar tarafından düzenlenmektedir.

Sürekliliği olan toplantıların üniversitelerde düzenlenme sayısının fazla olmasının nedenleri akademik bilgi paylaşımı, mesleki bir araya gelme, atama, yükselme kriterlerini bilimsel sunum ve yayınlardan puan elde etme şeklinde karşılama, akademik sosyalleşme gibi akademik ihtiyaç yada amaç kaynaklı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte dünya düzenindeki değişim ve dönüşümün dinamik, süreklilik arz eden yapısının, KY toplantılarına yansıması önemli bir etken olarak değerlendirilebilir. Sürekliliği olmayan toplantıların üniversite dışında daha fazla düzenlenmesinin nedeni ise her kurumun, derneğin, meslek odasının kuruluş amacının farklı olmasından ve bu amaçla bağlantılı araştırma konularına yönelik bilimsel toplantı düzenlemelerinden bağımsız değildir. Buna ilişkin Ziraat Mühendisleri Odası’nın düzenlediği “Küreselleşme ve Türkiye Tarımı Sempozyumu” ile YAYED’in “Yerel Yönetim” tematik başlığı ile düzenlediği bilimsel toplantılar örnek olarak gösterilebilir.

Özetle, 1953-2020 döneminde KY alanında düzenlenen toplam 286 bilimsel toplantı, toplantıların düzenlenme sayıları temel alınarak incelendiğinde sürekliliği olan bilimsel toplantılar; toplantı adlarının sayıları temel alındığında ise sürekliliği olmayan bilimsel toplantılar sayıca fazladır. Her iki durumun da ortak yanı sürekliliği olan toplantıların daha çok üniversiteler tarafından düzenlenmesi, sürekliliği olmayan toplantıların ise daha çok üniversite dışı kurumlar tarafından düzenlenmesidir.

Platforma Katılan Yeni Üyelerimiz
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
Bu Yılın Kamu Yönetimi Toplantıları
Etkinlik bulunamadı!