#2138
Demet Çal
Katılımcı

Önceden belirlenmiş amaçları ve işlevleri yapmak için insanların bir araya gelip örgütlenip amaçlarını harekete geçirme sürecine yönetim denir. Yönetimin olabilmesi için ise en az iki kişiye ihtiyaç vardır çünkü biri diğerini yönlendirmesi gerekmektedir.
Yönetim Tarihi 4 temel döneme ayrılır;
1- Klasik Dönem (1880-1930)
2- Neo-klasik Dönem (1930-1950)
3- Modern Dönem (1950-1970)
4- Post-modern Dönem (1970- Günümüz)
Not: Bu tarih aralıkları kesin değildir sadece o tarih aralığında yoğun olarak tartışılmıştır. Günümüzde hala kullanılmaktadır.
1-Klasik Dönem (1880-1930)
Buharlı makinenin icadı ve Sanayi Devriminin gerçekleşmesi sonucu fabrikalarda insan gücünü yanında makine gücündende yararlanılmıştır. Böylece üretim ve üretim kapasitesi artmış bunun sonucunda seri ( fordist ) üretime geçilmiştir.
Klasik Dönem kendi içinde üç ayrı yönetime ayrılır. Bunlar;
A- Bilimsel Yönetim (F.W.Taylor)
Temel amaç verimliliği artırmak ve daha verimli çalışmak için neler yapılmalıdır. İşi bölümü , işi zamanında bitirmek, ekstra çalışıldığı zamanlarda ekstra ücretlerin verilmesi verimliliği artırmaya örnek olarak verilebilir.
B- Yönetsel Kuram (Henri Fayol)
Temel amaç yönetim ilkelerinin herkese uygulanabileceği ama yöneticinin iyi olası gerekmesi verimliliği arttırmaktadır.
Başarılı işletme için altı eylem vardır. Bunlar;
•Teknik •Ticari •Mali
•Güvenlik •Muhasebe •Yönetim
Yönetim süreci ise ;
1.Planlama 2.Örgütleme 3.Emretme
4.Koordinasyon etmek 5.Kontrol
C- Bürokrasi kuram (Max Weber)