#2140
Hazal Güzel
Katılımcı

Yönetim: insanları sevk ve idare etme sürecidir.
Bir yerde yönetimden söz edebilmek için en az iki kişi olmalıdır.

Yönetim tarihi 4 dönemde ele alınır:
1) klasik dönem (1880-1930)
2) neo-klasik dönem (1930-1950)
3) modern dönem (1950-1970)
4) post modern dönem (1970-günümüz)

NOT: Bu tarih aralıkları kesin ve net tarih aralıklarıyla ayrılmamıştır. Sadece bu tarih aralıklarında dönemi temsil eden yönetim anlayışları daha yoğun olarak tartışılmıştır.

KLASİK DÖNEM (1880-Amerika)
Sanayi devriminin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Çok sayıda insanların makine kullanarak çok sayıda üretim yapmak için bir tesiste çalışması klasik yönetimdir.

Klasik yönetim kuramları
– Bilimsel yönetim (Taylor)
– Yönetsel kuram (Fayol)
– Bürokrasi (Weber)

+Bilimsel yönetim ( Taylor)
Verimliliği artırmak için nasıl çalışılmalıdır. En iyi şekilde nasıl yapılacağının üzerinde durmuştur. Taylor, işin bölümlere ayrılması gerektiğini söylemiştir. İnsanların kendisine ait olan işleri sürekli yapmasını ve o işte ustalaşmasını söylemiştir. İşin ne kadar sürede biteceği belirlenmelidir. İşin en iyi nasıl yapılacağı öğretilmelidir. Böylelikle zaman kaybı yaşanmasını önleneneceğini savunmuştur. Parça başı ücret vardır.
İnsanları, makine parçası olarak görmüştür. İnsanı insan olarak görmemesi ve örgüte tepeden bakması, işçilerin yönünden bakmaması nedeniyle eleştirilmiştir. Parça başı ücret olması insanların motivasyonlarının sadece para olmasını sağlamıştır ve bu konuda eleştiriler almıştır. Taylor işlerde uzmanlaşmayı savunmuştur ancak bir süre sonra insanların monotonlaşacağı, bir robota dönüşeceği düşüncesiyle de birçok eleştiri almıştır.

+ Yönetsel kuram (Henry Fayol)
Yönetimin temel ilkelerini belirlenerek tüm örgüt türlerine uygulanabileceğini savunmuştur.
Yönetim süreçleri
1- Planlama: Geleceği tahmin ederek eylem programı oluşturmaktır.
2- Örgütleme: İşletmeyi organize etmek gerekli olan her donanımı sağlamaktır.
3- Emretme: Personeli çalıştırmak, Komuta etmektir.
4- Koordinasyon: Hedef doğrultusunda gerekli olan her şeyin bir araya getirilmesi, birleştirilmesi, uyumlaştırılmasıdır.
5- Kontrol: Her şeyin verilen kurallara, emirlere uygunluğunun test edilmesidir. Hata ve eksikleri ortaya çıkarmak bunları iyileştirmek amacıyla yapılmaktadır.

Örgüt: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş ikiden fazla kişi.