#2156
Demet Çal
Katılımcı

2-Neo-Klasik Dönem (1930-1950)
1930 ile 1950 yılları arasında daha yoğun olarak tartışılmıştır ayrıca bu döneme İnsan İlişkileri Okulu da denir. Neo-klasik dönem kuramı ile klasik dönem kuram birbirine benzer amacı vardır; amaç verimliliği artırmaktır sadece yönetim anlayışları farklıdır. Neo-Klasik dönem kuramı olaya daha davranışsal açıdan bakar bu davranışsal yaklaşım insana nasıl yaklaşım ile ilgilidir. Bir diğer dönemden fark ise odağı insandır ve insan üzerinden daha fazla yararlanmaktir. Böylece örgüt de insanı motive etmek, ayrıcalıklar yapmak,ve sorunları en aza indirmek iyi bir örgüt kurar.
Kuramın kurucusu Elton Mayo’dur. Mayo ve arkadaşları Western elektrik fabrikasında Hawthorne Deneyini ele alarak araştırma yapmışlardır.
✓ Hawthorne Araştırmalarında kullanılan deneyler;
° Işıklandırma deneyleri
° Röle montaj odası deneyleri
° İkinci röle montaj odası deneyleri
° Mika yarma test odası deneyleri
° Mülakat programları
° Seri bağlama odası gözlemleri
•İnsan ilişkileri yaklaşımında örgüt ve yönetim ilkeleri
Örgüte özgü düzen ve değerleri vardır. Örgütün en verimli aracı işgörenliliktir, çünkü işgörenlerin beden gücünün yanında psikoloji gücünün de olmasıdır. İşgören, örgüt içerisinde kümeleşebilir bu doğaldır. İşgören yanlız üstlerinden etkilenmezler, çevre koşulları , örgütün toplumsal yapısından da etkilenirler.

•İnsan İlişkilerinin Temel Varsayımları
Varsayımlar üç tanedir. Bunlardan da kısaca bahsetmek gerekirse;
A) Sosyoloji = Örgütte,insanlar birbirlerini etkileyen sosyal sistem içerisinde bulunurlar.
B) Psikoloji = İnsanlar değerlendirmeleri bireysel olmalıdır ve insanlar her zaman ussal davranmazlar.
C) Sosyal Psikoloji = İnsanların örgüt içerisinde takım hâlinde çalışmaları sağlam teknik karar almaları işlerini kolaylaştırır.
✓ X ve Y Kuramı
Kurucusu D.McGregor’dur. Yönetim ve örgüt alanında ilk kez ortaya atan kişidir.
•X Teorisinde İnsan
İnsan tembeldir, yenilikleri kabul etmezler. İnsan işyerinde sorumluluk almaktan uzak durur ve çalıştırma işi zorla yaptırılır.
•X Teorisinde Yönetici
Otoriterdir, sadece işi ile ilgilenir. İnsanı pasif varlık olarak görür.
• Y Teorisinde İnsan
İnsan çalışmayı doğal olarak görür. Örgüt Kendi isteği ile girer, çıkar ve içerisinde kendini kontrol edebilir . Yaratıcıdır.
• Y Teorisinde Yönetici
İnsancıldır, katılımcı ve demokrattir. Yerine gelecek çalışnaları motive eder