#2169
İlknur Gökkaya
Katılımcı

Neoklasik dönem ve klasik dönemde kapalı sistemler varken modern dönemde ilk kez açık sistem ortaya çıkmıştır.Örgüt ve çevre birbirleriyle ilişkili ve etkileşim halindedir.Klasikler örgütü biçimsel olarak,neoklasikler örgütü doğal olarak ve modernler örgütü ayırmamışlar bir bütün olarak sentezlenmiş olarak incelemişlerdir.Her örgüt bir sistem olarak görülür.Bu dönemde sistem yaklaşımı ve durumsallık kuramından bahsedebiliriz.
1-Sistem Kuramı:Bu kuram somut ilkelere bağlı değil düşünce olarak ortaya çıkmıştır.Bertalanffy ünlü bir biyologdur. Bu sistemi ortaya koymuştur. Bir sistem diğer sistemlerden etkilendiği gibi dokular ve kan da vücuttaki diğer sistemleri etkiler ve etkilenir demiş ve genel sistem anlayışını ortaya koymuştur.Biyolojiden ortaya çıkarak ortaya konulan bu fikri Kant sosyal bilimlere uyarlamıştır ve uygulanmıştır.Sistem kuramı özelliklerine bakarsak sistemler alt birimlerden oluşur ve birimler arası etkileşim vardır,belli sınırı vardır,iç ve dış çevresi ve bu çevre ile etkileşimi vardır,girdisi,çıktısı,işleyişi vardır.
Açık sistemde sistemin faaliyet gösterdiği çevre ile arasında etkileşim varsa.Kapalı sistemde ise çevre ile arasında etkileşim yoktur.
Sosyal sistemlerde mesela örgütlerde sınırları belirlemek zordur.Açık sistemler değişik yol ve yöntemlerle gelişme sağlayabilirler sınırları geniştir.Kapalı sistemlerde ise sınırlar katı olduğu için bu sistemin kendiliğinden büyümesi beklenemez.
Scott’a göre sistemler 3 e ayrılır.
a)Rasyonel Sistemler:Makine metaforu
b)Doğal Sistemler:İç alt sistemler etkileşiminde fakat çevre ile belirsiz.
c)Açık Sistemler:Alt üst sistemlerle etkileşimi var ve dış çevre ile de etkileşimi iyi.
Kenneth Boulding 9 sistem sıralamıştır.Bu sistemler basamak halinde düşünülebilir burada temel mantık üstteki basamağa çıkıldıkça hem bulunduğu sistemin özelliklerini yansıtmak hem de üst basamak sistemine de yükselmiş olmaktır ve bu yükseliş devam etmektedir.