Front Page Forumlar Kamu Yönetimi Çalışma Alanları Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet Modern Dönem Yönetim Anlayışları

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 36)
 • Yazar
  Yazılar
 • #2166
  Volkan Göçoğlu
  Anahtar yönetici

  Modern dönem, Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık Kuramı üzerine genel bilgiler.

  #2168
  semiha diker
  Katılımcı

  Modern kuramlar: (Sistem yaklaşımı, durumsallık (koşul bağlılık), kuramı)
  Modern kuramlar: örgütler ilk defa açık sistem olarak düşünülüyor örgüt ve çevresel olarak etkileşim içinde ele alınıyor. klasik örgüt biçimsel, neo-klasik doğal olarak incelenmiş, modern yaklaşım ise bütün olarak incelenmiştir.
  Sistem yaklaşımı:biyolog bertolonvay tarafından birbirine bağlı olan bir sistem diğer sistemi etkilediği çalışma ve özellikleri örgütlenmiş ve bölünmez bir bütün olarak ele alınmıştır.
  Sistemi oluşturan 3 ana nokta:
  1)parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak
  2) parçalar mutlaka birbirleri ile uyumlu olacak
  3) çalışırken birbirleri ile bir bütün oluşturacaklar.
  Sistem yaklaşımının özellikleri:alt birimlerden oluşur, iç ve dış sistemi vardır,belirli bir amacı vardır, anlamlı bir bütünü vardır.
  Basit sistem modelleri: sistemin diş çevresi girdi,üretim süreci girdiler çıktılar, mal ve
  hizmet.
  Sistem nasıl çalışır:Girdi=Süreç=Çıktılar
  Açık ve kapalı sistemler= dışardan etkileşimi olan açık, etkileşimi olmayan kapalı sistemdir.
  Doğal ve yapay sistem=Doğal sistem,büyüklüğü amacı yapı ve işleri insanlar tarafından tasarlanan ama yan sistemdir(güneş sistemi).Yapay ise insanlar tarafından yapılan sistemdir.
  Sistemin sınırları= sistemin nerede başlayıp bittiğini gösterir örgütlerde sınırları belirlemek zordur.
  Sistem yaklaşımı=organizasyon yapısı bilgi işleyen birim olarak organizasyon açık sistem bilgi akışı kontrol alt sistemler arası ilişkiler.
  Başlıca süreçler: bilgi haber bilgi işleme karar verme.
  İlgili değer yargıları; açıklık, gestalt (bütüncülük)

  #2169
  İlknur Gökkaya
  Katılımcı

  Neoklasik dönem ve klasik dönemde kapalı sistemler varken modern dönemde ilk kez açık sistem ortaya çıkmıştır.Örgüt ve çevre birbirleriyle ilişkili ve etkileşim halindedir.Klasikler örgütü biçimsel olarak,neoklasikler örgütü doğal olarak ve modernler örgütü ayırmamışlar bir bütün olarak sentezlenmiş olarak incelemişlerdir.Her örgüt bir sistem olarak görülür.Bu dönemde sistem yaklaşımı ve durumsallık kuramından bahsedebiliriz.
  1-Sistem Kuramı:Bu kuram somut ilkelere bağlı değil düşünce olarak ortaya çıkmıştır.Bertalanffy ünlü bir biyologdur. Bu sistemi ortaya koymuştur. Bir sistem diğer sistemlerden etkilendiği gibi dokular ve kan da vücuttaki diğer sistemleri etkiler ve etkilenir demiş ve genel sistem anlayışını ortaya koymuştur.Biyolojiden ortaya çıkarak ortaya konulan bu fikri Kant sosyal bilimlere uyarlamıştır ve uygulanmıştır.Sistem kuramı özelliklerine bakarsak sistemler alt birimlerden oluşur ve birimler arası etkileşim vardır,belli sınırı vardır,iç ve dış çevresi ve bu çevre ile etkileşimi vardır,girdisi,çıktısı,işleyişi vardır.
  Açık sistemde sistemin faaliyet gösterdiği çevre ile arasında etkileşim varsa.Kapalı sistemde ise çevre ile arasında etkileşim yoktur.
  Sosyal sistemlerde mesela örgütlerde sınırları belirlemek zordur.Açık sistemler değişik yol ve yöntemlerle gelişme sağlayabilirler sınırları geniştir.Kapalı sistemlerde ise sınırlar katı olduğu için bu sistemin kendiliğinden büyümesi beklenemez.
  Scott’a göre sistemler 3 e ayrılır.
  a)Rasyonel Sistemler:Makine metaforu
  b)Doğal Sistemler:İç alt sistemler etkileşiminde fakat çevre ile belirsiz.
  c)Açık Sistemler:Alt üst sistemlerle etkileşimi var ve dış çevre ile de etkileşimi iyi.
  Kenneth Boulding 9 sistem sıralamıştır.Bu sistemler basamak halinde düşünülebilir burada temel mantık üstteki basamağa çıkıldıkça hem bulunduğu sistemin özelliklerini yansıtmak hem de üst basamak sistemine de yükselmiş olmaktır ve bu yükseliş devam etmektedir.

  #2170
  Heval Aydoğan
  Katılımcı

  MODERN KURAMLAR
  Ortaya çıkma sebebi örgütlerin açık bir sistem olarak düşünülmesidir.Çevrenin örgütü örgütünde çevreyi etkileyip değiştirdiğini düşünüyorlardır.Onlara göre her örgüt bir sistemdir.Sisteminde alt sistemleri vardır.Her örgüt bir çevre içerisindedir.Sistem yaklaşımı ve Durumsallık kuramı olarak ikiye ayrılır.
  Sistemin parçaları mutlaka birbiriyle ilişkili olacak,parçalar mutlaka birbiriyle uyumlu olacak,çalışırken bir bütün oluşturacaktır.Sistem yaklaşımı alt birimlerden oluşur.Belirli bir sınırı vardır.İç ve dış çevresi vardır.Belirli bi amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.Anlamlı bir bütündür…..

  #2171
  Ruken Esen
  Katılımcı

  Açık kapalı sistemler:Her sistem belirli bir çevrede faaliyet gösterir.sistem ile sistemin içinde faaliyet gösterdiği çevre arasında enerji malzeme bilgi alışverişi varsa bu tür sistemler açık istem olarak adlandırılır. Biyolojik ve toplumsal sistemler açık sistemlerdir.
  Açık sistemlerin özellikleri: Büyüme yeteneği. Diğer sistemlerden girdi alır,ürüne dönüştürür,çıktı verir. Kendilerini koruma eğilim ve yeteneği. İç ve dış çevreyle etkileşimi. Bir başka sitemin alt veya üst sistemidir.

  #2172
  Hatice Ateşkan
  Katılımcı

  Her örgüt sistem olarak görülür. Her sistem de diğer sistemden etkilenir. Alt sistem nasıl çalışıyorsa üst sistemi de o şekilde etkiler. İki tür yaklaşım vardır. Sistemsel yaklaşım birimlerin birbiriyle, çevreyle ilişkisini inceler ve bakış açısı sunar. Durumsallık ise koşula bağlılık söz konusudur. Gözlemlenebilir. Dışarıdan etkisi olmayan sistem kapalı sistemdir. Dışsal çevreyle ilişkisi varsa açık sistemdir. Doğal sistem: Doğal olarak var olan insan etkisi olmayan sistem. Yapay sistem: İnsan tarafından tasarlanandır.

  #2174
  İshak Etiz
  Katılımcı

  modern dönem 1950-1970
  diğer dönemlerden ayrılan en önemli sebebi örgütler ilk defa açık birer sistem olarak düşünülmeye başlandı.
  modern yönetimin ilkeleri:her örgüt bir sistemdir. her sistemin de bir alt sistemi vardır.
  örgütün çevreyi çevreninde örgütü etkilediğini ortaya koyar(çevre:sistemin sınırları dışında kalan her şey)
  sistem yaklaşımı:(bertalanffy) belirli bir birimdeki gelişmelerin diğer birimler üzerindeki etkisini incelemek.
  sistemi oluşturan üç ana nokta:
  1-parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak,
  2-parçalar mutlaka uyumlu olacak,
  3-çalışırken bir bütün oluşturacaklar.
  açık sistem ve kapalı sistem :sistem ile çevre etkileşim içerisinde ise açık sistem,çevre ile etkileşim içerisinde değil ise kapalı sistem.
  durumsallık kuramı:test edilir gözlemlenebilir ilkeler ortaya koyar.
  “her koşulda geçerli bir yönetim biçiminin bulunmayacağı ” temel felsefesidir.

  Yönetim Teorisi Organizasyon Yapısı Başlıca Süreçler İlgili Değer Yargıları

  klasik -ayrıntılı görev tanımları -amaçlar -rasyonellik
  -departmanlaşma -planlama -başarı
  -hiyerarşi –organizasyon -çok çalışma
  -emir-komuta -tüketim değil tasarruf
  -karar verme

  Neo-klasik -informal organizasyon -karalara katılma -duygular
  -informal küçük -anlama
  guruplar -doğruluk

  modern dönem -bilgi işleyen bir birim -bilgi\haber -açıklık
  olarak organizasyon -bilgi işleme -gestalt(bütüncülük)
  -açık sistem -karar verme -etkileşim
  -bilgi akışı
  -kontrol
  -alt sistemler arası ilişkiler

  #2175
  İshak Etiz
  Katılımcı

  yönetim teorisi
  klasik dönem
  organizasyon yapısı:
  -ayrıntılı görev tanımları
  -departmanlaşma
  -hiyerarşi
  başlıca süreçler: amaçlar-planlama-organizasyon-emir,komuta-karar verme
  ilgili değer yargıları:rasyonellik-başarı-çok çalışma-tüketim değil tasarruf

  yönetim teorisi
  neo-klasik dönem
  organizasyon yapısı:informal organizasyon
  başlıca süreçler:kararlara katılma-informal küçük guruplar
  ilgili değer yargıları:duygular-anlama-doğruluk

  yönetim teorisi
  modern dönem
  organizasyon yapısı:bilgi işleyen bir birim olarak organizasyon-açık sistem-bilgi akışı-kontrol-alt sistemler arası ilişkiler
  başlıca süreçler:bilgi\haber-bilgi işleme-karar verme
  ilgili değer yargıları:açıklık-gestalt(bütüncülük)-etkileşim

  #2176
  Fadime AYDIN
  Katılımcı

  MODERN DÖNEM (1950-1970)
  Modern dönemi klasik ve neo-klasik dönemden ayıran özelliği ve ortaya çıkmasının sebebi; örgütler ilk defa açık bir sitem olarak ele alınıyor.Her örgüt bir sistem.Her sisteminde bir alt sistemi olduğunu savunuluyor.Çevrenin örgütü örgütünde çevreyi etkilediği, değiştirdiğini ortaya koyar.
  Sistem Yaklaşımı(Ludwig von Bertalanffy)
  Ortaya koyan Bertalanffy biyologdur.’Her sistem bağlı olduğu diğer sistemlerden etkilenir’ der ve genel sistem yaklaşımını ortaya koyar.Daha sonra Katz ve Kahn bunu sosyal bilimlere uyarlar.
  Sistemi oluşturan 3 ana nokta:
  -Parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak,
  -Parçalar mutlaka birbiriyle uyumlu olacak,
  -Çalışırken bir bütün oluşturacaklar.
  Açık Sistem
  -Biyolojik ve toplumsal sistemler açık sistemlerdir.
  -İç ve dış çevreyle etkileşimleri vardır.
  -Diğer sistemlerden girdi alır, ürüne dönüştürür, çıktı verir.
  -Bir başka sistemin alt veya üst sistemidir.
  Kapalı Sistem
  -Dışarıdan etki almadan, içeriden çalışan sistemler kapalı sistemlerdir.
  -Çevresiyle etkileşim ya da girdi- çıktı alışverişi yapmaz.
  -Çevresiyle ilişki içine girmesine gerek yoktur.
  -Kendi başına süreklidir , dışarıdan enerji ve kaynak almaz.
  Doğal-Yapay Sistemler
  Büyüklüğü, amacı ,yapı ve işleyişi insan tarafından tasarlanmayan sistem Doğal Sistemdir.(Güneş sistemi)
  Büyüklüğü, amacı ,yapı ve işleyişi insan tarafından tasarlanan sistem Yapay Sistemdir.(Bilgisayarlar)
  Çevre: Bir sistmein sınırları dışında kalan alana denir.Önemi ;sistemi ve işleyişi etkiler.
  Kapalı Sınır:Katı olduğundan kendiliğinden büyümesi beklenemez.
  Açık Sistem:Değişik yol ve yöntemlerle büyüyüp güç kazanabilir.

  YÖNETİM TEORİSİ:
  Klasik dönem
  ORGANİZASYON YAPISI:
  -Ayrıntılı görev tanımları
  -Departmanlaşma
  -Hiyerarşi
  BAŞLICA SÜREÇLER:
  -Amaçlar
  -Planlama
  -Emir-komuta
  -Organizasyon
  -Karar verme
  İLGİLİ DEĞER YARGILARI:
  -Rasyonellik
  -Çok çalışma
  -Başarı
  -Tüketim değil tasarruf
  YÖNETİM TEORİSİ:
  Neo-klasik dönem
  ORGANİZASYON YAPISI:
  -İnformal organizasyon
  BAŞLICA SÜREÇLER:
  -Kararlara katılma
  -İnformal küçük gruplar
  İLGİLİ DEĞER YARGILARI:
  -Duygular
  -Doğruluk
  -Anlama
  YÖNETİM TEORİSİ:
  Modern dönem
  ORGANİZASYON YAPISI:
  -Bilgi işleyen birim olarak organizasyon
  -Bilgi akışı
  -Kontrol
  -Alt sistemler arası ilişkiler
  -Açık sistem
  BAŞLICA SÜREÇLER:
  -Bilgi\haber verme
  -Karar verme
  -Bilgi işleme
  İLGİLİ DEĞER YARGILARI:
  -Etkileşim
  -Açıklık
  -Gestalt(Bütüncülük)

  • Bu yanıt 3 yıl önce önce Fadime AYDIN tarafından değiştirildi.
  #2178
  dinar demir
  Katılımcı

  Modern kuramın ortaya çıkma sebebi, örgütler ilk defa birer sistem olarak düşünülmeye başlanıyor. Modern kuramlar örgütün bir çevresi olduğunu, çevresinde de farklı örgütlerin olduğunu örgütlerin bu çevre ile ilişkide olduğunu, çevrenin bu örgütleri etkilendiğini değiştirdiğini örgütünde çevreyi etkilediğini ve değiştirdiğini öne sürüyor. İki önemli yaklaşımı bulunur. Sistem yaklaşımı ve duygusallık kuramıdır
  1. SİSTEM YAKLAŞIMI, somut ilkelere dayanan sistematik bir düşünce ortaya koymuyor sadece örgütlere bakış açısı sunuyor
  2. DUYUMSALLIK KURAM(KOŞUL BAĞIMLILIK)i ise daha detaylı bir şekilde test edilebilir, gözlemlenebilir ilkeler ortaya koyar.
  Modern yönetim Örgüt/Çevre etkileşimi üzerinde durur.
  Örgütler bir bütün olarak incelenmelidir.
  Her örgüt bir sistemdir. Çevreden etkilenir.
  SISTEM YAKLASIMI BERTALANFFY r. Sistemlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu, birbirini etkilediği ortaya koyarak genel sistem yaklaşımını ortaya koyuyor.
  Sistemler hem kendi içinde hem de diş çevre ile etkileşimleri vardır. Sistemi oluşturan üç nokta vardır,
  1. Parçalar mutlaka birbiri ile ilişkili olmalı
  2. Parçalar mutlaka uyum içerisinde olmalı
  3. Çalışırken bir bütün oluşturmalıdır.
  Sistem kavramı alt birimlerden oluşur.
  Belirli amacı vardır
  Ic ve dış çevresi vardır ve etkileşim halindedir
  Girdileri, işleyişi, çıktı, denge ve denetimi varıdır
  Anlamlı bir bütündür.
  Her sistemin bir girdisi vardır. Girdi, hammaddedir. Çıktı için girdinin kalitesi önemlidir.

  Süreç bütün analizlerin yapıldığı girdilerin işlendiği bir yoğrulma aşamasıdır.
  Süreç doğru çalışmadığı zaman örgütsel bozukluklar baslar
  Cikti, pozitif ve negatif iki tur çıktı alınabilir. Süreç önemli

  Açık ve kapalı sistemler, biyoloji ve toplumsal sistemler açık sistemlerdir.
  Kol saati kapalı sisteme örnek verilebilir. Çevre ile etkileşim var ise açık sistemdir. Kendini korumu yeteneği vardır. Sistemler birbirinden bağımsız değildir.
  Doğal sistem, insan tarafından tasarlanmayan sistemlerdir. örn. güneş sistemi, ekolojik istemler
  Yapay sistemler, insanlar tarafından tasarlanan sistemlerdir örnek bilgisayar
  Çevre, sistemin sınırları dışında kalan her şey çevreyi oluşturur.
  Çevre sistemi etkilediği için önemlidir
  Sistemin sınırları, kapalı sistemler katıdır bu yüzden kendiliğinden büyümeleri beklenemez
  Açık sistemler ise değişik yol ve yöntemlerle büyüyüp güç alırlar.
  Sosyal sistemlerde örgütlerin sınırlarını belirlemek zordur.
  KLASIK YÖNETİM TEORİSİ
  A. ORGANİZASYON YAPISI,
  1. Ayrıntılı görev tanımları
  2. Departmanlasma
  3. Hiyerarşi
  B. BAŞLICA SÜREÇLER,
  1.amaçlar
  2.Planlama
  3.Organisazyon
  4.Emir/komuta
  5.Karar verme
  C. ILGİLİ DEĞER YARGILARI,
  1. Rasyonellik
  2. Başarı
  3. Çok çalışma
  4. Tüketim değil tasarruf
  NEOKLASIK YÖNETİM TEORİSİ
  A. ORGANIZAYON YAPISI,
  Informal organizasyon
  B. BAŞLICA SÜREÇLER,
  1 Kararlara katılma
  2 INFORMAL küçük gruplar
  C. ILGİLİ DEĞER YARGILARI,
  1. Duygular
  2. Anlama
  3. Doğruluk
  SİSTEM YONETIM TEORISI
  A. ORGANİSAZYON YAPISI,
  1. Bilgi işleyen bir birim olarak organizasyon
  2. Açık sistem
  3. Bilgi akışı
  4. Kontrol
  5. Alt sistemler arası ilişkiler
  B. Başlıca Süreçler,
  1. Bilgi haber
  2. Bilgi işleme
  3. Karar verme
  C. ILGİLİ DEĞER YARGILARI
  1. Açıklık
  2. Geştalt (butunculuk)

  SCOTT’A TA GÖRE SİSTEMLER
  1. Rasyonel sistemler
  2. Doğal sistemler
  3. Açık sistemler

  KENNETH BOULDİNG’E GÖRE SİSTEMLER:
  1. çerçeve sistemler
  2. muntazam sistemler
  3. sibernetik sistemler
  4. açık sistemler
  5. tasarımlı büyüme sistemler
  6. iç farkındalığı olan sistemler
  7. sembol kullanılabilen sistemler
  8. sosyal sistemler
  9. aşkın sistemler

  #2179
  Demet Çal
  Katılımcı

  Modern Dönem Kuramı ( 1950-1970)
  Bu kuramın ortaya çıkma sebebi açık öğütler il açık sistem ile düşünülmüştür. Örgütün çevre ile içiçe olduğu birbirini karşılıklı olarak etkilemektedir. Klasik Dönem Kuramı örgütü biçimsel olarak; Neo-klasik Dönem Kuramı örgütü doğal olarak; Modern Dönem Kuramı ise örgütü bir bütün olarak incelemiştir. Kısacası Modern Dönem Kuramı örgütü çevre ile karşılıklı olması şartı ile bir bütün olarak ele almıştır.
  Sistem yaklaşımı ve Durumsalık Kuramı olarak ikiye ayrılır. Sistem yaklaşımı ortaya koyan biyolog Bertalanffy’dur. Bertalanffy, bir sistemin diğer sistemi etkilediğini kendi alanında olduğu gibi kanın vücuttaki diğer sistemleri etkilemesi ve etkilemesine benzetilmiş ve genel sistem yaklaşımını ortaya koymuştur. Karl ve Kant bu yaklaşımdan yola çıkarak Sosyal bilime uyarlanmış ve uygulamışlardır.
  •Sistem yaklaşımı örgütte; alt-üst etkileşimi ve iç-dış(çevre) etkileşimi vardır.
  •Sistemi oluşturanlar; birbiriyle ilişkileri olması, birbiriyle uyumlu olması ve çalışırken bir bütün oluşturmasıdır.
  •Sistem yaklaşımının kuram olmaması; genel durumunun olmamasının yani alt sistem, üst sistem, iç çevre, dış çevresinin olması ve girdinin, işleyişin, çıktının ,dengenin ve denetiminin var olması kısacası genel olarak bakıldığında bir bütün halinde çalışmasıdır
  •Sistemin çalışma şeması; girdi , süreç ve çıktı şeklindedir.
  °Açık sistem; Çevre ile etkileşimi olan sistemdir. Kapalı sistem ise çevre etkileşimi yoktur amacı işini hep ve düzenli yapmaktır.
  °Doğal sistem; Amacı, işleyişi ve büyüklüğü insanlar tarafından tasarlanmaz doğa da kendiliğinden var olan sistemdir. Yapay sistem ise doğal sistemin tam tersi insanlar tasarlanan sistemidir.
  •Sistemin sınırları; Sistemin nerede başladığını ve nerede bittiğini gösterir. Açık sistem; sınırı geniştir. Yapılan değişikliğe uyum sağlar. Kapalı sistem; sınırı katı olduğu için değişiklik yapılamaz. Örneğin; Sosyal Sistemlerde sınır belirlemek zordur.
  Yönetim terosi
  • Sistem
  Organizasyon Yapısı;
  • Bilgi işleyen bir birim
  olarak organizasyon
  • Açık sistem
  • Bilgi akışı
  • Kontrol
  • Alt sistemler arası ilişkiler
  Başlıca süreçler;
  • Bilgi/Haber • Bilgi işleme • Karar verme
  İlgili Değer Yargıları
  • Açıklık • Gestalt(Bütüncülük)

  #2180
  Sümeyra Yılmaz
  Katılımcı

  Modern Dönem
  Modern Kuramlar-Sistem Yaklaşımı Durumsallık Kuramı
  Modern yönetim:Örgüte bütünsel bakış açısındadır.Örgütünde bir çevresi olduğu, çevrede de farklı örgütlerin bulunduğu örgütlerin bu çevrelerle ilişkisi olduğunu .Çevrenin örgütleri etkilediği, değiştirdiği.Örgütünde çevreyi değiştirip değiştirdiğini ortaya koyan dönemdir.ÖRGÜT-ÇEVRE etkileşimi üzerinde durmuştur.
  Klasikler;örgütü sadece biçimsel olarak.
  Neo-klasikler;doğal olarak incelemiştir.
  Modern ise;örgütler ayrışarak değil bir bütün olarak incelenmelidir.
  Sistem yaklaşımı:Von Bertalanffy tarafından 1500 li yıllar ve 1800 başı yıllarını kapsamaktadır.İnsan vücudundaki sistemden yola çıkarak anlatmıştır. Yönetim olaylarını başka olaylarla ve dış çevre şartları ile ilişkisini incelemektir. Karl ve Kant bu yaklaşımdan yola çıkarak sosyal bilime uyarlamışlardır.
  Sistemi oluşturan 3 ana nokta; parçalar birbirleriyle ilişkili olacak,mutlaka uyumlu olacak,çalışırken bir bütün oluşturacak.
  Basit sistem modeli:Girdi,üretim işletmeleri için hammadde. Süreç,girdilerin dönüşüm süreci. Çıktı,işletmenin hayatını devam ettiren ana noktalardır.
  Modern kuramın kavramları
  1.Açık sistem:Sistem ile sistemin içinde faaliyet gösterdiği çevre.Biyolojik ve toplumsal sistem.
  2.Kapalı sistem:Çevresiyle ilişki içerisine girmez. ÖR:Kol saati
  3.Doğal-Yapay sistem:Büüyüklüğü,amacı ,yapı ve işleyişi insan tarafından tasarlanmayan sistem.ÖR:Güneş sistemi
  4.Çevre:Bir sistemin sınırları dışarısında kalan her yer çevreyi oluşturur.
  Çevre sistemi etkilediği için önemlidir.
  Sistemin Sınırları
  Sınır:Sistemin iç yapısına ilişkin değişkenleri,sistemin çevresine ilişkin faktörlerden ayırır.Sistemin nerede başlayıp bittiğini gösterir.
  3 Tip Sistem : Sosyal sistem, sınırları belirsizdir.Kapalı sistem ve Açık sistem .
  Sistem yaklaşımının başlıca süreçler ve ilgili değer yargılar açısından özelliği
  1. KLASİK DÖNEM
  Yönetim Teorisi: Klasik
  Organizasyon yapısı: Ayrıntılı görev tanımlama, departmanlaşma, hiyerarşi.
  Başlıca süreçler: Amaçlar,planlam,organizasyon,emir-komuta,karar verme.
  İlgili değer yargılar: Rasyonellik,başarı,çok çalışma,tüketim değil tasarruf.
  2.NEO-KLASİK DÖNEM
  Yönetim teorisi: Neoklasik
  Organizasyon yapısı:İnformal organizasyon.
  Başlıca süreçler:Kararlara katılma,informal küçük gruplar.
  İlgili değer yargılar: Duygular,anlama,doğruluk.
  3.MODERN DÖNEM
  Yönetim teorisi:Modern
  Organizasyon yapısı:Açık sistem,bilgi akış ,kontrol,alt sistem arası ilişkiler.
  SCOOT’A GÖRE SİSTEMLER
  1.Rasyonel sistem 2.doğal sistem 3.Açık sistem
  KENNETH BOULDİNG’E GÖRE SİSTEMLER
  1.Çerçeve sistem 2.muntazam sistem 3.Sibernetik sistem 4.İç farkındalığı olan sistem 5.Sosyal sistem 6.Aşkın sistem 7.Sembol kullanabilen 8.Açık sistem 9.Tasarım büyüme sistemler.

  #2182
  Mehtap Doğan
  Katılımcı

  Modern kuramlar da örgüt ilk defa açık sistemler olarak incelenmiştir.örgütlerin çevresi ile ilişkisini de ele alır.örgüt ile çevrenin birbirini etkilediğini savunur.Sistem yaklaşımı:somut ilkelere dayanmayan yaklasımdır.Durumsallık kuramı (koşul -bagımlılık):test edilebilirlik amacı vardır.Sistem yaklaşımıl:her örgüt bir sistemdir.Ortaya koyan Bertalanffy dır ve biyologdur.Her sistem bağlı olduğu diğer sistemlerden etkilendiğini savunur.Biyolojiden yola çıkarak genel sistem yaklaşımını ortaya koyar.Katz ve Kant sosyal bilimlere öğütler üzerinde uygulamıştır.Alt sistemlerin üst sistemleri etkilediğini savunmuşlardır.Sistemi oluşturan üç nokta 1.parcalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak 2.parçalar mutlaka birbiriyle uyumlu olacak.3.çalışırken bir bütün olusturacaklar.Girdi:her sistemin bir girdisi vardır.üretim işletmeleri için bu girdi hammaddedir.Süreç:bütün analizlerin yapıldığı,girdilerin işlendiği bir yoğrulma aşamasıdır.süreç doğru çalışmadığı zaman örgütsel bozukluklar başlar.Çıktı:çıktılar işletmenin hayatını devam ettiren ana noktalardır.+veya-çıktı olarak iki türlü çıktı alınabilir.Sosyal örgütler genelde açık sistemlerdir.Sistemle çevre arasında etkileşim varsa açık sistem ,sistemle çevre arasında etkileşim yoksa kapalı sistemdir Açık sistemlerin özellikleri:iç ve dış çevresiyle etkileşim.Bir başka sistemin alt veya üst sistemidirler bu özelliği eleştirilmiştir her sistem diğer sistemin üst sistemi ise ilk sistem nasıl oluştugu elestirilmistir.Dogal_yapay sistemlerde doğal sistemler doğal olarak var olan sistemlerdir.örnek olarak güneş sistemi ve ekolojik sistem verilebilir.Yapay sistemler ise insan tarafından tasarlanan sistemlerdir.Örnek olarak bilgisayarve barajlar verilebilir.Çevre bir sistemin sınırları dışında kalan alana denir.Çevre sistemi etkilediği için önemlidir.Sistemin sınırları :sistemin nerede başlayıp nerede bittiğini gösterir ve sosyal sistemlerde örneğin örgütlerde sınırları belirlemek zordur ancak mekanik sistemlerde sınırları belirlemek daha kolaydır.Kapalı sistemler çevreden bir etki almadığı için büyümesi beklenmez ,açık sistemler ise çevreden bir etki aldığı ve kendini geliştirdiği için büyüyüp güç kazanır.klasik dönemde hiyerarşi(ast-üst) ilişkisi vardır.Amaclar,karar verme,planlama,organizasyon,emir komuta süreçleri vardır.Klasik dönemde amaç verimliliği arttırmaktır ve insanın psikolojisine değer vermez aynı zamanda çalışma önemlidir.Bilimsel kararlar alır.Neo klasik dönemde sosyal etkileşimin olduğu organizasyon vardır,kararlara katılma vardır ve daha demokratik yapısı vardır.İnsanın sosyal ve psikolojik faktörlerine değer verir ve duygular önemlidir.Modern dönemde ise bilgi işleyen bir birim olarak organizasyon vardır.Diger sistemlerle ilişki vardır.Bilgi,girdi,çıktı, açıklık,haberleşme önemlidir.Sistemde hem kendi hem de çevresi ile etkileşim vardır.Scott’a göre sistemler üçe ayrılır bunlar: Rasyonel sistemler(makine metaforu)mantığa göre hareket eder.makine gibi işleyen sistemdir.Doğal sistemler(ic-alt sistemler etkileşimde ,belirsiz çevre)sistemin içerisinde olan alt sistemler incelenir.Sonuncusu ise Açık sistemlerdir(dış çevre analizi)hem sistemler arası ilişki hem de dış çevreyle etkileşimi inceler.Boulding göre sistemler 1.Çevrece sistem,2.Muntazam sistem,3.Sibernetik sistem,4.Açık sistemler,5.Tasarımlı büyüme sistemi,6.İç farkındalığı olan sistemler,7.Sembol kullanabilen sistemler,8.Sosyal sistemler,9.Aşkın(fizik ötesi) sistemlerdir

  #2183
  Anonim
  Pasif

  MODERN DÖNEM
  Bu dönemde örgütler ilk defa açık bir sistem olarak düşünülmeye başlanmıştır. Örgüt-çevre etkileşimim üzerinde durulmuştur.
  – SİSTEM YAYLAŞIMI :
  Biyolog olan Bertalanffy tarafından ortaya konmuştur. Yönetimi insan vücudundaki sisteme benzeterek genel sistem yaklaşımını ortaya koymuştur. Sosyal bilimler alanı ile ilgilenen Katz ve Kahn bu düşünceyi sosyal bilimlerde örgütler özelinde uygulamıştır.
  Sistemi oluşturan 3 ana nokta vardır. Bunlar;
  1. Parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak,
  2. Parçalar mutlaka birbiriyle uyumlu olacak,
  3. Çalışırken bir bütün oluşturacaklar.

  Sistem kavramı ve özellikleri:
  – Alt birimlerden oluşur.
  – Belirli bir sınırı vardır.
  – İç ve dış çevresi vardır ve bunlarla etkileşim içindedir.
  – Girdileri, işleyişi, çıktıları vardır.

  Sistemin girdi, süreç ve çıktı olarak belli aşamaları vardır.
  Girdi, üretim işletmeleri için girdi hammaddedir.
  Süreç, bütün analizlerin yapıldığı ve girdilerin işlendiği aşamadır.
  Çıktı, süreç sonunda pozitif veya negatif çıktı olarak iki türlü çıktı alınabilir.

  1.Açık Sistemler : Sistem ile çevre arasında bir etkileşim varsa buna açık sistemler denir. Ve çevre ile etkileşim halinde olduğu için büyüyebilirler. Bir başka sistemin alt veya üst sistemidirler. Diğer sistemlerden girdi alır bu girdiyi ürüne dönüştürür ve sonunda çıktı verirler. Biyolojik ve toplumsal sistemler açık sistemlerdir.
  2.Kapalı Sistemler : Çevre ile etkileşim halinde olmayan sistemlerdir. Bir etkileşim içinde olmadıkları için büyümesi beklenmez.
  3.Doğal ve Yapay Sistemler : Büyüklüğü, amacı, yapısı ve işleyişi insan tarafından oluşturulmayan sistemlere doğal sistemler, büyüklüğü, amacı, yapısı ve işleyişi insan tarafından oluşturulan sistemlere yapay sistemler denir.

  Çevre: Sistemin sınırları dışında kalan alana denir. Çevre sistemi etkilediği için önemlidir.
  Sistemin Sınırları : Sınır, sistemin iç yapısını sistemin çevresinden ayırır. Sosyal sistemlerde sınırları belirlemek zordur.

  Genel olarak bakacak olursak;
  * KLASİK DÖNEM : Organizasyon yapısı açısından hiyerarşik ve departmanlaşmaya sahiptir. Başlıca süreçleri amaçlar, planlama, organizasyon, emir-komuta ve karar vermedir. İlgili değer yargıları ise rasyonellik, çok çalışma, tasarruf olarak sıralanabilir.

  * NEO-KLASİK DÖNEM : Verimli çalışmanın yanında insan da önemlidir. Bu nedenle organizasyon yapısı açısında informal organizasyona sahiptir. Başlıca süreçleri kararlara katılma ve informal küçük gruplardır. İlgili değer yargıları duygular ve anlamadır.

  * MODERN DÖNEM : Açık sistem, alt sistemler arası ilişkiler, bilgi işleyen bir birim olarak organizasyon olarak organizasyon yapısı sıralanabilir. Bilgi işleme, karar verme ve bilgi/haber başlıca süreçleridir. Etkileşim, açıklık ilgili değer yargılarındandır.

  SCOTT’A GÖRE SİSTEMLER
  1. Rasyonel sistemler
  2. Doğal sistemler
  3. Açık sistemler

  BOULDİNG’E GÖRE SİSTEMLER
  1. Çerçeve sistemler
  2. Muntazam sistemler
  3. Sibernetik sistemler
  4. Açık sistemler
  5. Tasarımlı büyüme sistemler
  6. İç farkındalığı olan sistemler
  7. Sembol kullanabilen sistemler
  8. Sosyal sistemler
  9. Aşkın sistemler

  #2185
  melisa yağcı
  Katılımcı

  Modern kuram 1950- 1970 yıllarında yoğun etki göstermiştir. Bu dönemde örgütler ilk defa açık sistem olarak düşünüldü. Klasikler örgütü biçim olarak Neo-klasikler doğal olarak incelemiştir fakat ayrıştırmak yerine bir bütün olarak incelenmelidir. Her örgüt sistem her sistemin de alt sistemleri vardır. Her örgüt çevre içindedir mutlaka etkilenir.
  Sistem Yaklaşımı-> Berton ortaya koymuştur biyolog olarak her sistem bağlı olduğu diğer sistemlerden etkilendiğini belirtir. Genel sistem yaklaşımını ortaya koyar. Alt birimlerden oluşur. Alt birimler arasında tanımlı ilişkiler vardır. Belirli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. İç ve dış çevre ile etkileşim içindedir.
  Basit sistem modelinin girdi çıktı ve süreç işlemleri vardır.
  Açık sistem->Eğer sistem ile sistemin içinde faaliyet gösterdiği çevre arasında enerji malzeme ve bilgi alışverişi varsa bu sistemler açık sistemdir.
  Kapalı Sistem->saat gibidir çevresiyle etkileşimi yoktur. Kendi başına süreklidir dışarıdan enerji almaz çevre ile ilişki içinde olma ihtiyacı yoktur.
  Doğal ve Yapay sistemler:
  Doğal sistem-> insan tarafından tasarlanamaz. Güneş sistemi gibi
  Yapay sistem-> Büyüklüğü amacı ve yapı işlevi insan tarafından tasarlanan sistemler yapaydır. Bilgisayar gibi
  Çevre: Sistem dışındaki her şey çevreyi oluşturur. Çevrenin önemi sistemi işleyişini etkileyecek potansiyeli taşımasından ileri gelir.
  Sistemin Sınırları: sosyal sistemlerde sınırı belirlemek zordur kapalı ve açık olarak ikiye ayrılır
  Açık sistem-> sınırları katı değildir değişik yol ve yöntemle büyüyüp güç kazanabilirler.
  Kapalı sistem-> sınırları katıdır kendiliğinden büyüyemez.
  Genel olarak özetlemek gerekirse;
  klasik dönem-> ayrıntılı görev tanımları ve hiyerarşi yapısındadır. Başlıca süreçleri amaçlama, planlama, organizasyon, emir-komuta, karar vermedir. Rasyoneldir başarı odaklıdır tüketim değil tasarruf odaklıdır çok çalışma ister.
  Neo-klasik dönem-> informal organizasyon yapısındadır. Başlıca süreçleri kararlara katılma ve informal küçük gruplardır. ilgili değer yargıları ise duygular anlama ve doğruluktur.
  Modern dönem-> Organizasyon yapısı olarak bilgi işleyen birimdir açık sistem, bilgi akışı, kontrol ve alt sistemler arası ilişki vardır. Başlıca süreçleri bilgi/ haber, bilgi işleme ve karar vermedir. ilgili değer yargıları ise açıklık ve gestalt (bütünlük)tır.

  SCOTT’A GÖRE SİSTEM
  -Rasyonel sistem (makine metaforu)
  -Doğal sistem(iç alt sistemi etkileşimi belirsizdir)
  -Açık sistem(Dış çevre analizi)

  BOULDİNG’E GÖRE SİSTEMLER
  -Çerçeve sistemler
  -Muntazam sistemler
  -Sibernetik sistemler
  -Açık sistemler
  -Tasarımlı büyüme sistemleri
  -İç farkındalığı olan sistemler
  -Sembol kullanabilen sistemler
  -Sosyal sistemler
  -Aşkın sistemler

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 36)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.