#2214
Songül Tutal
Katılımcı

T.C. DEVLET TEŞKİLATI
Devletin temel organları yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç tanedir.
YASAMA: Parlamento ve meclistir.
YÜRÜTME: Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar kurulu(kabine)
YARGI: Bağımsız mahkemeler
*** Yürütme organı temelde 2’ye ayrılır:
-MERKEZDEN YÖNETİM
-YERİNDEN YÖNETİM: Yerinden yönetim de kendi arasında 2’ye ayrılır:
1) YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM: Yerel yönetim organlarımızdır. Halkın mahalli, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuşlardır.(o yerin ihtiyaçlarından daha kolay haberdar olmak ve ihtiyaçlara daha hızlı bir şekilde cevap verilmesi için kuruluyor.)
AMAÇ: Yerelin ihtiyacını yerelde tespit edip yerelde çözmektir.
-> Belediyeler (İSKİ,İETT,İDO,İGDAŞ…)
-> İl Özel Yönetimi
-> Köy
-> Yerel Yönetim Birlikleri
2) HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM:
-> Düzenleyici, Denetleyici Kurumlar, Kuruluşlar: Bağımsız kuruluşlardır. Uzmanlık alanlarında kurulmuş ve o alanda devlette düzenleyici, denetleyici fonksiyonları olan kurumlardır. ÖR: RTÜK, BDDK, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu…
-> İdari Kamu Kurumları: Devletteki bakanlıklardan farklı tüzel kişiliklere sahip idari kamu kurumlarıdır. Çok geniş hizmet ağları vardır bu nedenle bir bakanlığa bağlı olarak değil de kendi tüzel kişilikleri olan genel müdürlüklerdir. ÖR: Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü…
-> Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları: ÖR: Barolar, ticaret odaları…
-> İktisadi Kamu Kurumları(Kitler): %50’sinden fazlası devlete bağlı diğer kısmı da özel olan işletmelerdir. Büyük ortağı devlettir. ÖR: İDT, otel veya fabrika olabilir.
-> Bilimsel Kültürel ve Teknik Kamu Kurumları: ÖR: TUBİTAK, TSE…
MERKEZDEN YÖNETİM
Yürütme organının da merkezden yönetimin de başı cumhurbaşkanıdır.
– Bakanlar Kurulu(kabine)
– Bakanlıklar: Merkez teşkilatları Ankara’dadır.
– Taşra Teşkilatları: İl örgütlenmesidir. İl genel yönetiminde başta ‘vali’ vardır. İlçe genel yönetiminde başta ‘kaymakam’ vardır.

/***/ Türk kamu yönetimi idarenin bütünlüğü esasına göre yönetiyor.
*** Merkezden yönetim ile yerinden yönetim arasındaki bağı kuran İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ kapsamında ve çeşitli fonksiyonlarla merkezi yönetim ile yerinden yönetim arasında sürekli bir koordinasyon olmalıdır çünkü ulusal politikalarda birbiri ile uyum içerisinde çalışmasında idarenin bütünlüğü ilkesi vardır.
*** Merkezi yönetim ve yerinden yönetim arasındaki bağı kuran “idarenin bütünlüğü ilkesi”dir.
İDARİ VESAİT: Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetleme yetkisidir. Üstün olma durumudur. İdarenin bütünlüğü ilkesini sağlayan durumlardandır.
DEVLETİN SİYASİ AYAĞI: Merkezden yönetimin siyasi ayağını hükümet oluşturur. Seçilmişler ve seçilmişlerin atadığı kişilerdir.
DEVLETİN İDARİ AYAĞI: Asıl kamu yönetimi bilgisine sahip olup, uzmanlık bilgisi gerektiren kısımlarını yürüten uzman memurlar, bürokratlardır.
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
Dıştan içe doğru;
– Cumhurbaşkanının atadığı bakanlardan oluşan bakanlıklar vardır. ÖR: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, MEB…
– Çeşitli konularda politika üretimi için kurulmuş politika kurulları vardır. Bu kurullarda uzman politikacılar vardır. Politika üretir ve üretilen politikayı direkt olarak cumhurbaşkanına iletirler. ÖR: Sosyal Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu…
– Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlık ve kurullar vardır. ÖR: Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı…
– Cumhurbaşkanlığı idari yapısı: ÖR: İdari İşler Başkanlığı, Özel Kalem.