#2295
Sinem Yılmaz
Katılımcı

2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla kuruldu. Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlaması için 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adını aldı. 21 Nisan 2021’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla bakanlığın adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirildi.
T.C. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan bir bakanlıktır. 21 Nisan 2021 itibariyle Bakan Derya Yanık, Bakan yardımcısı görevinde de İsmail Ergüneş bulunmaktadır. Aile bütünlüğünü korunmak, güçlendirmek ve sosyal refahın arttırılması amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde Ailenin ayrı bir değeri vardır ve insanlık bu açıdan aile etrafında şekillenmeli ve görevleri aile ve insanın refahına yönelik olmalıdır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
1.Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, uygulamak, izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.
2.Aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak.
3.Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek.
4.Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatta hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak.
5.Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan katılımlarını sağlamak.
6.Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması.
7.Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye yardım etmek.
8.Çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapmak
9.Hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
10.Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak
11.Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve denetimini yapmak.
12.Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek…
13.Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek,uygulamak,geliştirmek.
14.işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlamak.
15.Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak.
16.İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak tedbirleri almak.
17.Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen politikanın uygulanmasına faaliyette bulunmak.
18.Çalışma hayatını denetlemek mesleki eğitimi sağlamak
19.Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.
20.Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
21.Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sorunlarına çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.
22.İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak. İş sağlığı güvenliği sağlamak ,eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak.
23.Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı olduğu birimler:
Merkez teşkilatı:
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ,Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Başkanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü.
Yurtdışı teşkilatı: Köln/ Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ateşeliği
Özel kuruluş: Darülaceze Başkanlığı