#2313
Anonim
Pasif

Yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanması, ihtiyaca daha hızlı hizmet verilmesini savunur.
idari yerelleşme ve siyasi yerelleşme olarak ikiye ayrılır.

> İdari yerelleşme:
Özerktir. Müstakil bütçeleri vardır. İki çeşit idari yerinden yönetim vardır. Birincisi fonksiyonel (hizmet) yerinden yönetim, ikincisi coğrafi (yer) yerinden yönetimdir.
> Siyasi yerelleşme:
Siyasi adem-i merkeziyetçilik olarak da bilinir. Daha çok federal ülkelerde görülen idare biçimidir.

Yerinden yönetim sisteminin yararları:
– Demokratik ilkelere uygunluğu
– Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması
– Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi

Yerinden yönetim sisteminin sakıncaları:
– Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılması tehlikesi
– Partizanca uygulamalara yol açması
– Mali denetimdeki güçlükler

Yerel Yönetimlerin Dayandığı Değerler:
1- Demokrasi
2- Özerklik
3- Yeniden paylaşım
4- Yerindenlik : ölçütleri, “hizmet ve maliyet alanı” ölçütü ve “ekonomik” ölçüttür.

3 tür yerel yönetim vardır. Bunlar:
1) Belediyeler
– Büyükşehir belediyeleri
– Çalışan belediyeler
2) İl özel idareleri
3) Köyler

1. BELEDİYELER:
Belediyenin organları belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümenidir. Belediye başkanı yönetimin başı ve yürütme organıdır. Belediye meclisi karar organıdır. Belediye encümeni ise yürütme ve dayanışma organıdır.
Belediye örgütü yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

2. İL ÖZEL İDARELERİ:
İl özel idareleri organları vali, il genel meclisi ve il encümenidir. Vali il özel idaresinin başı ve yürütme organıdır. İl genel meclisi karar organıdır. İl encümeni ise daha çok yürütmeye ilişkin fonksiyonları olan bir organdır.
il özel idaresi personeli vali tarafından atanır. Hem iç hem de dış denetim yapılır.

3. KÖYLER:
Köy kanunu Cumhuriyetin ilk yerel yönetim kanunudur. Organları ise muhtar, köy derneği ve köy ihtiyar meclisidir. Muhtar köy idaresinin başı, köyün temsilcisi ve yürütme organıdır. Muhtarın görevleri devlet işleri ve muhtarın köy işleri olarak ikiye ayrılmıştır.