#2320
Şeyma Uğur
Katılımcı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci kapsamında 2018 yılında 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuş ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir 21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.
TEŞKİLAT ŞEMASI
Bakan: Derya YANIK
Bakan Yardımcısı: İsmail ERGÜNEŞ
KANUNLAR
• AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
• ÇOCUK KORUMA KANUNU
• ENGELLİLER HAKKINDA KANUNU
• SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
• SOSYAL HİZMETLER KANUNU
• 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
• SOSYAL HİZMETLER ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARLAR
BAKANLIĞIN GÖREVLERİ
Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlüve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bualanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.
Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak.
Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgilerimerkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek vegeliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.
Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek veyürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.
Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
BAKANLIK BİRİMLERİ
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ATHGM)
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (ABDİDB)
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (BHİM)
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM)
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM)
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DHDB)
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (EYDB)
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EYHGM)
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (HHGM)
İç Denetim Başkanlığı (İDB)
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)
Özel Kalem Müdürlüğü (ÖKM)
Personel Genel Müdürlüğü (PGM)
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (RTB)
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM)
Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB)
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü (ŞYGGM)