#1498
Pınar yıldız
Katılımcı

Yönetim kuramları esas
itibariyle, endüstri
devriminden sonra ve
özellikle de 1900 lerden
itibaren sistemli bir
şekilde gelişmeye başlamış
ve yönetimin belirli ilke ve
kurallara sahip bir çalışma
alanı olarak kendini kabul
ettirmesi de içinde
bulunduğumuz yüzyılda
olmuştur.Birinci dünya savaşından önceki yıllarda
Amerikan ekonomisindeki hızlı gelişme ve
büyümeye karşılık, kullanılan üretim
tekniklerinin bilimsellikten uzak oluşu
Taylor’u bu konuda araştırmaya yöneltmiş
 İşlerin dizaynı ve yapılma şeklinin
mühendislik açısından ve bilimsel olarak
incelenip yeniden düzenlenmesi ile hem
verimliliğin artacağına, hem de işletme ve
işçilerin bu yeni düzenden daha fazla pay
elde edeceklerine inanan Taylor; mülkiyeti
kendisine ait bir şirketin fabrikalarında
deneyleri ile bu inancını uygulama alanına
aktarma olanağı bulmuştur.