#2005
Derya Ergüvan
Katılımcı

Durumsallık kuramı ilk olarak 1950 lerde başlar.1960 larda ilk sonuçları verir.Bu kuramdaki başlıca çalışmalar Tavistock Enstitüsünden Fred Emery ve Eric Trist İngiltere de millileştirilen kömür madenlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konan Sosyo teknik kuram,Tom Burns ve Stalker tarafından İngiliz ve İskoç imalat firmaları üzerinde yapılan çalışmadan sonra ortaya çıkan Mekanik ve Organik Yönetim sistemleri ve Joan Woodward tarafından 100 ‘ün üzerindeki firma üzerinde yapılan örgüt yapısı ile teknoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar ,başlıca çalışmalardır diyebiliriz.Durumsalık kuramının ayırt edici özelliği gerçek hayatta olan biteni anlamaya yönelik çalışmaları ve Örgütün iç ve dış unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle etkileşim halinde tanımlanması ve ampirik olarak incelemeye tabi tutmasıdır.Bu kurama göre ;Her zaman ve her yerde geçerli bir en iyi örgüt yapısı yoktur.Iyi örgüt yapısı ve yönetimi koşullara bağlıdır,örgütün içinde bulunduğu durum incelenir.Değiskenleri ise Bağımlı ve Bağımsız değişkendir.Bağımlı değişkene örgüt yapısı diyebilir bağımsız değişkene de iç ve dış koşullar,çevre diyebiliriz.
Örgüt Yapısı:Örgütteki işler ile bu işleri yapacaklar arasındaki ilişkilerin açık ve seçik olarak belirlenmesidir.Burns ve Stalker burada mekanik ve Organik yapılar kavramsallaştırılmasını ilk kez ortaya atmışlar.Buradaki Mekanik örgüt Weberyan yani biraz daha katı Organik örgüt ise daha esnek ve daha yenilikçidir.
İç Koşullar:5 kısma bölünmüştür.Bunlar;
Teknoloji=Girdileri çıktılara çevirmeye yarayan araçlar topluluğudur.Burada Woodward araştırması önemlidir diyebiliriz.
Büyüklük=Burada örgütün yapısıyla büyüklüğü arasında kayda değer bir ilişki olduğu tespit edilir.
İş=Perros işi ikiye ayırmıştır.Bunlar Rutin iş ve Rutin olmayan iştir.
Personelin niteliği
Örgütün amaçları
Dış Koşullar:Demografik yapı,İksitadi koşullar,Siyasal koşullar,Kültürel yapı,Hukuki koşullar,Coğrafi koşullar ve Teknolojik koşullardır.Bu çevre araştırmalarına Burns ve Stalker İngiltere de faaliyette bulunan 20 sanayi işletmesinin örgüt yapılarını ve yönetim tarzlarını incelemişler.Iki uç işletmenin farklı özellikler gösterdiğini bulurlar.Paul Lawrence ve Jay Lorsch 6 plastik 2 gıda 2 ambalaj firması toplam 10.çevredeki farklılaşmanın iç yapıta etkisini incelemişler.Thompson da çevre unsurlarını iki boyutta inceler.Durgunluk ve değişkenlik,Basitlik ve karmaşıklık.
Stratejiler
Tamponlama, Seviyeleme ,Kestirme, Kemer Sıkma bunlar örgüt içi stratejiler.
B.Çalışma alanı seçimi.
C.Örgütlerarası stratejiler
-Dayanışmaya dayanan stratejiler ve Rekabete dayanan stratejiler.