#2182
Mehtap Doğan
Katılımcı

Modern kuramlar da örgüt ilk defa açık sistemler olarak incelenmiştir.örgütlerin çevresi ile ilişkisini de ele alır.örgüt ile çevrenin birbirini etkilediğini savunur.Sistem yaklaşımı:somut ilkelere dayanmayan yaklasımdır.Durumsallık kuramı (koşul -bagımlılık):test edilebilirlik amacı vardır.Sistem yaklaşımıl:her örgüt bir sistemdir.Ortaya koyan Bertalanffy dır ve biyologdur.Her sistem bağlı olduğu diğer sistemlerden etkilendiğini savunur.Biyolojiden yola çıkarak genel sistem yaklaşımını ortaya koyar.Katz ve Kant sosyal bilimlere öğütler üzerinde uygulamıştır.Alt sistemlerin üst sistemleri etkilediğini savunmuşlardır.Sistemi oluşturan üç nokta 1.parcalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak 2.parçalar mutlaka birbiriyle uyumlu olacak.3.çalışırken bir bütün olusturacaklar.Girdi:her sistemin bir girdisi vardır.üretim işletmeleri için bu girdi hammaddedir.Süreç:bütün analizlerin yapıldığı,girdilerin işlendiği bir yoğrulma aşamasıdır.süreç doğru çalışmadığı zaman örgütsel bozukluklar başlar.Çıktı:çıktılar işletmenin hayatını devam ettiren ana noktalardır.+veya-çıktı olarak iki türlü çıktı alınabilir.Sosyal örgütler genelde açık sistemlerdir.Sistemle çevre arasında etkileşim varsa açık sistem ,sistemle çevre arasında etkileşim yoksa kapalı sistemdir Açık sistemlerin özellikleri:iç ve dış çevresiyle etkileşim.Bir başka sistemin alt veya üst sistemidirler bu özelliği eleştirilmiştir her sistem diğer sistemin üst sistemi ise ilk sistem nasıl oluştugu elestirilmistir.Dogal_yapay sistemlerde doğal sistemler doğal olarak var olan sistemlerdir.örnek olarak güneş sistemi ve ekolojik sistem verilebilir.Yapay sistemler ise insan tarafından tasarlanan sistemlerdir.Örnek olarak bilgisayarve barajlar verilebilir.Çevre bir sistemin sınırları dışında kalan alana denir.Çevre sistemi etkilediği için önemlidir.Sistemin sınırları :sistemin nerede başlayıp nerede bittiğini gösterir ve sosyal sistemlerde örneğin örgütlerde sınırları belirlemek zordur ancak mekanik sistemlerde sınırları belirlemek daha kolaydır.Kapalı sistemler çevreden bir etki almadığı için büyümesi beklenmez ,açık sistemler ise çevreden bir etki aldığı ve kendini geliştirdiği için büyüyüp güç kazanır.klasik dönemde hiyerarşi(ast-üst) ilişkisi vardır.Amaclar,karar verme,planlama,organizasyon,emir komuta süreçleri vardır.Klasik dönemde amaç verimliliği arttırmaktır ve insanın psikolojisine değer vermez aynı zamanda çalışma önemlidir.Bilimsel kararlar alır.Neo klasik dönemde sosyal etkileşimin olduğu organizasyon vardır,kararlara katılma vardır ve daha demokratik yapısı vardır.İnsanın sosyal ve psikolojik faktörlerine değer verir ve duygular önemlidir.Modern dönemde ise bilgi işleyen bir birim olarak organizasyon vardır.Diger sistemlerle ilişki vardır.Bilgi,girdi,çıktı, açıklık,haberleşme önemlidir.Sistemde hem kendi hem de çevresi ile etkileşim vardır.Scott’a göre sistemler üçe ayrılır bunlar: Rasyonel sistemler(makine metaforu)mantığa göre hareket eder.makine gibi işleyen sistemdir.Doğal sistemler(ic-alt sistemler etkileşimde ,belirsiz çevre)sistemin içerisinde olan alt sistemler incelenir.Sonuncusu ise Açık sistemlerdir(dış çevre analizi)hem sistemler arası ilişki hem de dış çevreyle etkileşimi inceler.Boulding göre sistemler 1.Çevrece sistem,2.Muntazam sistem,3.Sibernetik sistem,4.Açık sistemler,5.Tasarımlı büyüme sistemi,6.İç farkındalığı olan sistemler,7.Sembol kullanabilen sistemler,8.Sosyal sistemler,9.Aşkın(fizik ötesi) sistemlerdir