#2197
Demet Çal
Katılımcı

Modern Dönem (1950 -1970)
Modern Dönem Kuramında Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık Kuramı bulunmaktadır.
DURUMSALLIK (KOŞULA BAĞLILIK) KURAMI
Kuramın ilk çalışmaları 1950′ ler de başlamış ve 1970´ ler de diğer bilim dalarınında ilgisini çekip popüler olmuştur. Bu kuramın sonuçları kısa ,nettir ve her örgüt bulunduğu duruma ve koşula uygun yapıdadır. Bu kuramda yapılan ilk çalışmalar ise liderlik ve küçük gruptaki karar verme üzerine yapılmıştır. Çalışmalardan kısa bahsetmek gerekirse;
* Sosyo-Teknik Kuram = Bu çalışmayı F. Emery ve E. Trist ile yapmıştır. Çalışma; İngiltere`deki kömür madenleri ile ilgili çalışmadır.
* Mekanik ve Organik Yönetim Sistemleri = Bu çalışmayı Tom Burns ve G.M. Stalker ile yapmıştır. Çalışma ; İngiliz ve İskoç firmalar üzerinde yapılmıştır.
* Örgüt Yapısı ve Teknoloji Arasındaki İlişkiyi İnceleme = Bu çalışmayı J. Woodward yapmıştır. Çalışmayı 100`ün üzerindeki firmayla yapmıştır.
“” Durumsallık Kuramı üzerinde yapılan çalışmaların ortak amacı ; gözlem yaptıkları fabrikada işleyiş şekli, çalışanın nasıl çalıştığı, çalışanlar arasındaki ilişki, çalışanların örgütteki yeri, örgüttün yapısı örgütün amacı gibi konularda gözlemleridir.””
Durumsallık kuramını diğer yaklaşımdan ayıran nokta vardı. Bu noktalar ;
Gerçek hayatta olan durumu gözlemlemek ve anlamandırmaktır , örgüttün iç ve dış unsurların aynı anda ve birbirleriyle etkileşim halindedirler, veriler ampiriktir(deneysel) , veriler bilimsel olması ,çalışmalar daha çok pratiğe dayalıdır.
Durumsallık kuramında:
İki değişken vardır . Bu değişkenler ve örnekleri;
–Bağımlı Değişken : değişen şeylerden etkilenir , alacağı değer başka faktörlere bağlıdır. Örneğin; örgüt yapısı , örgüt yönetim şeması, pazar, rekabet
–Bağımsız Değişken: Bağımlının değişmesinden etkilenir. Örneğin; iç ve dış koşul, çevre, kurumun misyonu , personel durumu
Bu arada Burns ve Stalker mekanik organik kavramlarını ortaya atarlar.Mekanik örgüt klasik dönemdeki yönetim anlayışına benzer, merkezi yapıdadır, değişime açık değildir, çalışanlar makinedeki dişlere benzetirler.Organik örgüt ise demokratik, yatay düzen vardır, değişime uyum sağlarlar yenilikçi, neo-klasik dönem anlayışına benzer.
* İç Koşullar:
-Teknoloji=örgüt teknolojiye uyup uyamaması ile ilgi
-Büyüklük= Örgüttün büyük küçüklüğüne göre yönetim anlayışı değişir
-İş
-Personel Niteliği
-Örgüttün Amaçları