#2304
Mehtap Doğan
Katılımcı

Özerklik:siyasi özerklik görülmezken idari özerklik görülür.özerklik anayasaya uygun olmalıdır.Özerklik,yönetim organları seçimle iş başına gelir.Merkeze bağlı değillerdir kendi meclisleriyle karar alırlar.Harcamaya merkez karışamaz.Üratilen politikaların uygulamasında bütçe önemlidir.Yerel yönetimde harcamada özerk olmalıdır Yerel yönetimde özerkliğin düşünsel kaynağı Avrupa Birliğinden ve Avrupa ülkelerinden gelmektedir.sürdürülebilir kalkınma sosyal, yardımlaşma ve dayanışma,saydamlık,hesap sorma,hesap verme,katılım,yönetişim ve yerinden yönetim,kent kaynaklarının etkin ve verimli,adil kullanılması,demokrasi ve uzlaşma gibi kavramlar yerel yönetimde kullanılır.Refah belediyeciliği vatandaşlarına sosyal güvenlik sağlayan ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminde vatandaşlara minimum haklar eğitim, sağlık hakkı gibi minimum hakları devletçe sunan bir yapıdır.sosyal yardımlara önem veren belediyedir.Belediye nin özel işletmelere el atması ve kâr sağlamasına işletme belediyeciliği denir.Yerindenlik:yerel yönetim tanımının en ufak birimidir.hizmetlerin bölüşümünde halka yakınlık ölçütünü esas almaktadır.Bir hizmetin üretim ölçeği genişledikçe,üretimde artış oranının maliyetlerde ki artış oranından daha yüksek olması sonucu doğuran bir etki yapıyorsa buna”ölçek ekonomileri” denir.ölcek genişledikçe yerelden merkeze doğru genişleme olur.Mahalli Müşterek ihtiyaçların merkezi ya da yerel ihtiyaç olmasını belirleyen ölçütler:1)hizmetin faydasının yayıldığı alan 2) ekonomik ölçek tır.Günümüzde yerel yönetimler: BELEDİYELER:nüfusumuzun %80i belediye sınırları içinde yaşamaktadır.Türkiye de iki çeşit belediye bulunmaktadır:1)belediye kanununa göre kurulan ve çalışan belediyeler 2)yalnızca büyük kentlerde faaliyet gösteren ve farklı bir statüye tabii olan Büyükşehir Belediyeleridir.Belediyenin görevleri:belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur,belediyenin görev,sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.Belediyenin organları:belediye başkanı belediye yönetiminin başı ve yürütme organıdır.görev ve yetkileri:en üst amiri olarak idare etmek,belediye personelini atamak, stratejik plana uygun olarak yönetmek bütçeyi uygulamak Belediye Meclisi belediye yönetiminin karar organıdır.görevleri: stratejik plan ile yatırım çalışma programlarını ,belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri inceleyip onaylamaktır.Belediye Ercümeni belediyenin yürütme ve danışma organıdır. görevleri:kanunlarda öngörülen cezaları vermek,umumi açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemektir.