#1482
Fatma Firdevs Baş
Katılımcı

Bilimsel Yönetim anlayışı F.W.Taylor tarafından geliştirilmiştir. Bilimsel Yönetim Taylor’un çalışma hayatındaki birtakım tespitleriyle başlar. Bu yaklaşım ana sorunu verimsizlik ve israf olarak tanımlar. Taylor’ a göre işler bilime bağlı değil kişilere bağlı şekilde yönetilerek rasyonel ve sistematik olmayan bir şekilde yürütülmektedir. Bilimsel yönetim ise bunun tam tersini hedefler. Taylor ilk olarak tekrarlanan hareketlerden oluşan hareket etütlerini geliştirir daha sonrasında bu hareketlerden en yüksek verimliliği alabilmek için de zaman etütlerini geliştirir . Bir sonraki adımda ise uzmanlaşma veya iş bölümü kavramları üzerinde durmaktadır. İş bölümü üzerine dayalı , uzmanlaşmış ve seri üretim tekniğine ise fordist üretim denmektedir. Taylor daha sonrasında parça başı ücret sistemini uygular. Bilimsel yönetimde bu havuç-sopa yaklaşımı olarak anılır. Bu ödül-ceza yaklaşımı, performans ölçümünü ve yönetimini uygulamaya geçirmiştir. Çalışan seçimlerinde yaşanan aksaklıklara da israf gözüyle bakılmaktadır . Taylor işleri “ehliyet, kabiliyet ve kapasite” sahibi kişilerin yapmasını söyler. Son olarak “fonksiyonel ustabaşılık” kavramı üzerinde duran Taylor, yönetim kademelerinde de işbölümüne ve uzmanlaşmaya gitmek gerektiğini savunur. Tüm bunların sonucunda Bilimsel Yönetim’in verimlilik ilkesi üzerindeki etkisine bakılacak olursa başarılı olduğu görülmüştür. Yönetim bilim dalı haline gelmiştir. Bunların yanı sıra Taylorizm “insancıl olmayan bir yönetim anlayışı” olarak görülüp oldukça eleştirilmiştir.